Berean Christadelphians

Masomo ya Kila Siku

-main-

num 11

1Kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao,
wakinena maovu masikioni mwa Bwana;
Bwana aliposikia hayo,
hasira zake zikawaka;
na moto wa Bwana ukawaka kati yao,
ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago.
2Ndipo watu wakamlilia Musa;
naye Musa akamwomba Bwana,
na ule moto ukakoma.
3Jina la mahali hapo likaitwa Tabera;
kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao.
4Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao,
wakashikwa na tamaa;
wana wa Israeli nao wakalia tena,
wakasema,
N'nani atakayetupa nyama tule?
5Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure;
na yale matango,
na matikiti,
na mboga,
na vitunguu,
na vitunguu saumu;
6lakini sasa roho zetu zimekauka;
hapana kitu cho chote;
hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu.
7Na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola.
8Watu wakazunguka-zunguka na kuikusanya,
kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia,
au kuitwanga katika vinu,
kisha wakaitokosa nyunguni,
na kuandaa mikate;
na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya.
9Umande ulipoyaangukia marago wakati wa usiku,
hiyo mana ilianguka pamoja nao.
10Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote,
kila mtu mlangoni pa hema yake;
na hasira za Bwana zikawaka sana;
Musa naye akakasirika.
11Musa akamwambia Bwana,
Mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako?
Kwa nini sikupata neema machoni pako,
hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu?
12Je!
Ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote je!
Ni mimi niliyewazaa,
hata ikawa wewe kuniambia,
Haya,
wachukue kifuani mwako,
mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye,
uende nao mpaka nchi uliyowaapia baba zao?
13Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote?
Kwani wanililia,
wakisema Tupe nyama,
tupate kula.
14Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu,
kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda.
15Na kama ukinitenda hivi,
nakuomba uniulie mbali,
kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako;
nami nisiyaone haya mashaka yangu.
16Kisha Bwana akamwambia Musa,
Nikusanyie watu sabini,
miongoni mwa wazee wa israeli,
ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa,
na maakida juu yao;
ukawalete hata hema ya kukutania,
wasimame huko pamoja nawe.
17Nami nitashuka niseme nawe huko,
nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao;
nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe,
ili usiuchukue wewe peke yako.
18Kisha uwaambie watu hawa,
Jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho,
nanyi mtakula nyama;
kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana,
mkisema,
Ni nani atakayetupa nyama,
tule?
Maana huko Misri tulikuwa na uheri.
Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama,
nanyi mtakula.
19Hamtakula siku moja,
wala siku mbili,
wala siku tano,
wala siku kumi,
wala siku ishirini;
20lakini mtakula muda wa mwezi mzima,
hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu,
nanyi mtaikinai,
kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu,
na kulia mbele zake,
mkisema,
Tulitoka Misri kwa maana gani?
21Musa akasema,
Watu hawa ambao mimi ni kati yao,
ni watu sita mia elfu waendao kwa miguu;
nawe umesema,
Nitawapa nyama,
ili wale muda wa mwezi mzima.
22Je!
Makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao,
ili kuwatosha?
Au samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao,
ili kuwatosha?
23Bwana akamwambia Musa,
Je!
Mkono wa Bwana umepungua urefu wake?
Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako,
au sivyo.
24Musa akatoka,
akawaambia watu maneno ya Bwana;
akawakutanisha watu sabini miongoni mwa wazee wa watu,
akawaweka kuizunguka Hema.
25Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu,
akanena naye,
akatwaa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa,
akaitia juu ya wale wazee sabini;
ikawa,
roho hiyo ilipowashukia,
wakatabiri,
lakini hawakufanya hivyo tena.
26Lakini watu wawili walisalia kambini,
jina la mmoja aliitwa Eldadi,
na jina la wa pili aliitwa Medadi;
na roho ile ikawashukia;
nao walikuwa miongoni mwao walioandikwa,
lakini walikuwa hawakutoka kwenda hemani;
nao wakatabiri kambini.
27Mtu mmoja kijana akapiga mbio,
akaenda akamwambia Musa,
akasema,
Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini.
28Yoshua mwana wa Nuni,
mtumishi wa Musa tangu ujana wake,
akajibu akasema,
Ee bwana wangu Musa,
uwakataze.
29Musa akamwambia,
Je!
Umekuwa na wivu kwa ajili yangu;
ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii na kama Bwana angewatia roho yake.
30Kisha Musa akaenda akaingia kambini,
yeye na wale wazee wa Israeli.
31Kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana,
nao ukaleta kware kutoka pande za baharini,
nao ukawaacha wakaanguka karibu na kambi,
kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu,
na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu,
kuizunguka,
nao wakafikilia kiasi cha dhiraa mbili juu ya uso wa nchi.
32Watu wakaondoka mchana huo wote,
na usiku huo wote,
na siku ya pili yote,
kuwakusanya hao kware;
yeye aliyepata ya upungufu kuliko wenziwe alipata kiasi cha homeri kumi;
nao wakawaanika wote kando-kando ya kambi kuizunguka pande zote.
33Kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao,
hawajaitafuna bado,
hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu,
Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno.
34Jina la mahali pale likaitwa Kibroth-hataava;
maana,
ni hapo walipowazika hao watu waliotamani.
35Kutoka hapo Kibroth-hataava watu wakasafiri kwenda Haserothi;
wakakaa huko Haserothi.

pro 7

1Mwanangu,
yashike maneno yangu,
Na kuziweka amri zangu akiba kwako.
2Uzishike amri zangu ukaishi,
Na sheria yangu kama mboni ya jicho lako.
3Zifunge katika vidole vyako;
Ziandike juu ya kibao cha moyo wako.
4Mwambie hekima,
Wewe ndiwe umbu langu;
Mwite ufahamu jamaa yako mwanamke.
5Wapate kukulinda na malaya,
Na mgeni akubembelezaye kwa maneno yake.
6Maana katika dirisha la nyumba yangu Nalichungulia katika shubaka yake;
7Nikaona katikati ya wajinga,
Nikamtambua miongoni mwa vijana,
Kijana mmoja asiyekuwa na akili,
8Akipita njiani karibu na pembe yake,
Akiishika njia iendayo nyumbani kwake,
9Wakati wa magharibi,
wakati wa jioni,
Usiku wa manane,
gizani.
10Na tazama,
mwanamke akamkuta,
Ana mavazi ya kikahaba,
mwerevu wa moyo;
11Ana kelele,
na ukaidi;
Miguu yake haikai nyumbani mwake.
12Mara yu katika njia kuu,
mara viwanjani,
Naye huotea kwenye pembe za kila njia.
13Basi akamshika,
akambusu,
Akamwambia kwa uso usio na haya,
14Kwangu ziko sadaka za amani;
Leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu;
15Ndiyo maana nikatoka nikulaki,
Nikutafute uso wako kwa bidii,
nami nimekuona.
16Nimetandika kitanda changu,
magodoro mazuri,
Kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari.
17Nimetia kitanda changu manukato,
Manemane na udi na mdalasini.
18Haya,
na tushibe upendo hata asubuhi,
Tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba.
19Maana mume wangu hayumo nyumbani,
Amekwenda safari ya mbali;
20Amechukua mfuko wa fedha mkononi;
Atarudi wakati wa mwezi mpevu.
21Kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi,
Kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda.
22Huyo akafuatana naye mara hiyo,
Kama vile ng'ombe aendavyo machinjoni;
Au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu;
23Hata mshale umchome maini;
Kama ndege aendaye haraka mtegoni;
Wala hajui ya kuwa ni hasara ya nafsi yake.
24Basi,
wanangu,
nisikilizeni sasa,
Mkayaangalie maneno ya kinywa changu.
25Moyo wako usizielekee njia zake,
Wala usipotee katika mapito yake.
26Maana amewaangusha wengi waliojeruhi,
Naam,
jumla ya waliouawa naye ni jeshi kubwa.
27Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu,
Hushuka mpaka vyumba vya mauti.

luk 21

1Akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina.
2Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti mbili.
3Akasema,
Hakika nawaambia,
huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote;
4maana,
hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi,
bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo.
5Na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu,
jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu,
alisema,
6Haya mnayoyatazama,
siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa.
7Wakamwuliza wakisema,
Mwalimu,
mambo hayo yatakuwa lini?
Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia?
8Akasema,
Angalieni,
msije mkadanganyika,
kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu,
wakisema,
Mimi ndiye;
tena,
Majira yamekaribia.
Basi msiwafuate hao.
9Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina,
msitishwe;
maana,
hayo hayana budi kutukia kwanza,
lakini ule mwisho hauji upesi.
10Kisha aliwaambia,
Taifa litaondoka kupigana na taifa,
na ufalme kupigana na ufalme;
11kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi;
na njaa na tauni mahali mahali;
na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni.
12Lakini,
kabla hayo yote hayajatokea,
watawakamata na kuwaudhi;
watawapeleka mbele ya masinagogi,
na kuwaua magerezani,
mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu.
13Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu.
14Basi,
kusudieni mioyoni mwenu,
kutofikiri-fikiri kwanza mtakavyojibu;
15kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga.
16Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu,
na ndugu zenu,
na jamaa zenu,
na rafiki zenu,
nao watawafisha baadhi yenu.
17Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu.
18Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu.
19Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu.
20Lakini,
hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi,
ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia.
21Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani,
na walio katikati yake wakimbilie nje,
na walio katika mashamba wasiuingie.
22Kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo,
ili yatimizwe yote yaliyoandikwa.
23Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo!
Kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi,
na hasira juu ya taifa hili.
24Wataanguka kwa ukali wa upanga,
nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote;
na Yerusalemu utakanyagwa na Mataifa,
hata majira ya Mataifa yatakapotimia.
25Tena,
kutakuwa na ishara katika jua,
na mwezi,
na nyota;
na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake;
26watu wakivunjika mioyo kwa hofu,
na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu.
Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika.
27Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi.
28Basi mambo hayo yaanzapo kutokea,
changamkeni,
mkaviinue vichwa vyenu,
kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia.
29Akawaambia mfano;
Utazameni mtini na miti mingine yote.
30Wakati iishapo kuchipuka,
mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu.
31Nanyi kadhalika,
mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea,
tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu.
32Amin,
nawaambieni,
Kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie.
33Mbingu na nchi zitapita,
lakini maneno yangu hayatapita kamwe.
34Basi,
jiangalieni,
mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi,
na ulevi,
na masumbufu ya maisha haya;
siku ile ikawajia ghafula,
kama mtego unasavyo;
35kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima.
36Basi,
kesheni ninyi kila wakati,
mkiomba,
ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea,
na kusimama mbele za Mwana wa Adamu.
37Basi,
kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni,
na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni.
38Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza.