Berean Christadelphians

Masomo ya Kila Siku

-main-

1ki 15

1Mwaka wa kumi na nane wa mfalme Yeroboamu mwana wa Nebati,
Abiya alianza kutawala juu ya Yuda.
2Miaka mitatu akatawala huko Yerusalemu;
na jina la mamaye aliitwa Maaka,
binti Absalomu.
3Akaziendea dhambi zote za babaye,
alizozifanya kabla yake;
wala moyo wake haukuwa mkamilifu na Bwana,
Mungu wake,
kama moyo wa Daudi babaye.
4Walakini kwa ajili ya Daudi,
Bwana,
Mungu wake,
akampa taa humo Yerusalemu,
amwinue mwanawe baada yake,
na kuufanya imara Yerusalemu;
5kwa sababu Daudi alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana,
wala hakukosa katika yote aliyomwamuru,
siku zote za maisha yake,
isipokuwa katika habari ya Uria,
Mhiti.
6Basi kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu
7Na mambo yote ya Abiya yaliyosalia,
na yote aliyoyafanya,
je!
Hayakuandikwa katika kitabu-cha-tarehe cha wafalme wa Yuda?
Kulikuwa na vita kati ya Abiya na Yeroboamu.
8Abiya akalala na baba zake,
wakamzika mjini mwa Daudi.
Akatawala Asa mwanawe mahali pake.
9Mwaka wa ishirini wa Yeroboamu mfalme wa Israeli,
Asa alianza kutawala juu ya Yuda.
10Akatawala miaka arobaini na mmoja huko Yerusalemu;
na jina la mamaye aliitwa Maaka,
binti Absalomu.
11Basi,
Asa akafanya yaliyo mema machoni pa Mungu,
kama alivyofanya babaye Daudi.
12Akawafukuza mahanithi katika nchi,
akaziondoa sanamu zote walizozifanya baba zake.
13Hata na Maaka,
mamaye,
akamwondolea daraja yake asiwe malkia,
kwa kuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera;
basi Asa akaikata sanamu yake akaiteketeza penye kijito cha Kidroni.
14Lakini mahali pa juu hapakuondoshwa;
ila moyo wake Asa ulikuwa mkamilifu kwa Bwana siku zake zote.
15Akavileta vile vitu alivyovitakasa baba yake,
na vile alivyovitakasa yeye mwenyewe,
katika nyumba ya Bwana,
fedha;
na dhahabu,
na vyombo.
16Kulikuwa na vita kati ya Asa na Baasha mfalme wa Israeli siku zao zote.
17Kisha,
Baasha mfalme wa Israeli akaondoka juu ya Yuda,
akaujenga Rama,
ili asimwache mtu ye yote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda.
18Ndipo Asa akazitwaa fedha zote na dhahabu zilizosalia katika hazina za nyumba ya Bwana,
na hazina za nyumba ya mfalme,
akazitia mikononi mwa watumishi wake;
mfalme Asa akawatuma kwa Ben-hadadi,
mwana wa Tabrimoni,
mwana wa Hezioni,
mfalme wa Shamu,
aliyekaa Dameski,
akasema,
19Tumepatana mimi nawe,
na baba yangu na baba yako;
angalia,
nimekuletea zawadi,
fedha na dhahabu;
basi nenda,
uyavunje mapatano yako na Baasha mfalme wa Israeli,
ili aniondokee mimi.
20Naye Ben-hadadi akamsikiliza mfalme Asa,
akawatuma wakuu wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli,
akapiga Iyoni,
na Dani,
na Abel-beth-maaka na Kinerothi yote,
na nchi yote ya Naftali.
21Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo akaacha kuujenga Rama,
akaenda akakaa Tirza.
22Ndipo mfalme Asa akatangaza kwa Yuda pia;
asiachiliwe mtu;
nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yake,
aliyoijengea Baasha;
naye mfalme Asa akajenga kwa vitu hivyo Geba wa Benyamini na Mispa.
23Na mambo yote ya Asa yaliyosalia,
na nguvu zake zote,
na yote aliyoyafanya,
na miji aliyoijenga,
je!
Hayakuandikwa katika kitabu-cha-tarehe cha wafalme wa Yuda?
Lakini alipokuwa mzee alikuwa na ugonjwa wa miguu.
24Asa akalala na babaze,
akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi baba yake.
Na Yehoshafati mwanawe akatawala mahali pake.
25Nadabu mwana wa Yeroboamu alianza kutawala juu ya Israeli,
mwaka wa pili wa Asa mfalme wa Yuda,
akatawala juu ya Israeli miaka miwili.
26Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana,
akaiendea njia ya baba yake,
na kosa lake alilowakosesha Israeli.
27Basi Baasha wa Ahiya,
wa mbari ya Isakari,
akamfanyia fitina;
Baasha akampiga huko Gibethoni ulio wa Wafilisti;
kwani Nadabu na Israeli wote walikuwa wakiuhusuru Gibethoni.
28Mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa Yuda Baasha akamwua,
akatawala mahali pake.
29Ikawa mara alipotawala,
akawapiga nyumba yote ya Yeroboamu.
Hakumwachia Yeroboamu mwenye pumzi ye yote,
hata alipomharibu sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa mtumishi wake Ahiya,
Mshiloni;
30kwa sababu ya makosa yake Yeroboamu aliyoyakosa,
ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli;
kwa sababu ya chukizo lake alilomchukiza Bwana,
Mungu wa Israeli,
hata kumghadhibisha.
31Basi mambo yote ya Nadabu yaliyosalia,
na yote aliyoyafanya,
je!
Hayakuandikwa katika kitabu-cha-tarehe cha wafalme wa Israeli?
32Kulikuwa na vita kati ya Asa na Baasha mfalme wa Israeli siku zao zote.
33Katika mwaka wa tatu wa Asa mfalme wa Yuda,
Baasha mwana wa Ahiya alianza kutawala juu ya Israeli wote huko Tirza,
akatawala miaka ishirini na minne.
34Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana akaiendea njia ya Yeroboamu,
na kosa lake ambalo kwa hilo aliwakosesha Israeli.

jer 41

1Basi ikawa katika mwezi wa saba,
Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
mwana wa Elishama,
mmoja wa wazao wa kifalme,
tena ni mmoja wa majemadari wa mfalme,
na watu kumi pamoja naye,
wakamwendea Gedalia,
mwana wa Ahikamu,
huko Mizpa;
nao walikula chakula pamoja huko Mizpa.
2Akaondoka huyo Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
na watu wale kumi waliokuwa pamoja naye,
wakampiga Gedalia,
mwana wa Ahikamu,
mwana wa Shafani,
kwa upanga,
wakamwua;
yeye ambaye mfalme wa Babeli amemweka kuwa liwali wa nchi.
3Tena Ishmaeli akawaua Wayahudi wote waliokuwa pamoja naye,
yaani,
pamoja na Gedalia,
huko Mizpa,
na hao Wakaldayo walioonekana huko,
yaani,
watu wa vita.
4Ikawa siku ya pili baada ya kumwua Gedalia,
wala hapakuwa na mtu aliyejua habari hii,
5wakafika watu kadha wa kadha toka Shekemu,
na toka Shilo,
na toka Samaria,
watu themanini,
nao wamenyoa ndevu zao,
na kurarua nguo zao,
nao wamejikata-kata,
wakichukua sadaka na ubani mikononi mwao,
ili wazilete nyumbani kwa Bwana.
6Na Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
akatoka Mizpa kwenda kuwalaki,
akilia alipokuwa akiendelea;
ikawa alipokutana nao akawaambia,
Njoni kwa Gedalia,
mwana wa Ahikamu.
7Basi ikawa walipokuwa katikati ya mji,
Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
akawaua,
akawatupa katika shimo,
yeye na watu wale waliokuwa pamoja naye.
8Lakini watu kumi walionekana miongoni mwao,
waliomwambia Ishmaeli,
Usituue;
kwa maana tuna akiba zetu zilizofichwa kondeni,
za ngano,
na shayiri,
na mafuta,
na asali.
Basi,
akawaacha,
asiwaue watu hao pamoja na ndugu zao.
10Kisha Ishmaeli akawachukua mateka watu wote waliosalia,
waliokuwa huko Mizpa,
yaani,
binti za mfalme,
na watu wote waliobaki Mizpa,
ambao Nebuzaradani,
amiri wa askari walinzi,
alikuwa amemkabidhi Gedalia,
mwana wa Ahikamu;
Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
akawachukua mateka.
akaondoka,
ili awaendee wana wa Amoni.
11Lakini Yohana,
mwana wa Karea,
na maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye,
waliposikia habari za hayo mabaya yote aliyoyatenda Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
12wakawatwaa watu wote,
wakaenda ili kupigana na Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
nao wakampata karibu na maji makuu ya Gibeoni.
13Basi,
ikawa,
watu wote waliokuwa pamoja na Ishmaeli,
walipomwona Yohana,
mwana wa Karea,
na hao maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye,
ndipo wakafurahi.
14Basi,
watu wote,
ambao Ishmaeli amewachukua mateka kutoka Mizpa,
wakazunguka,
wakarudi,
wakamwendea Yohana,
mwana wa Karea.
15Lakini Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
akaokoka pamoja na watu wanane,
Yohana asimpate,
akawaendea wana wa Amoni.
16Ndipo Yohana,
mwana wa Karea,
na maakida wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye,
wakawatwaa hao watu wote waliosalia,
aliowapata tena katika mikono ya Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
huko Mizpa,
baada ya kumwua Gedalia,
mwana wa Ahikamu,
yaani,
watu wa vita,
na wanawake na watoto,
na matowashi,
aliowarudisha toka Gibeoni;
17wakaenda zao,
wakakaa katika Geruthi Kimhamu,
ulio karibu na Bethlehemu,
ili wapate kuingia Misri,
18kwa sababu ya Wakaldayo;
maana waliwaogopa,
kwa sababu Ishmaeli,
mwana wa Nethania,
amemwua Gedalia,
mwana wa Ahikamu,
ambaye mfalme wa Babeli amemweka kuwa liwali juu ya nchi.

mar 15

1Mara kulipokuwa asubuhi wakuu wa makuhani walifanya shauri pamoja na wazee na waandishi na baraza nzima,
wakamfunga Yesu,
wakamchukua,
wakamleta mbele ya Pilato.
2Pilato akamwuliza,
Wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi?
Akajibu,
akamwambia,
Wewe wasema.
3Nao wakuu wa makuhani walikuwa wakimshitaki mambo mengi.
4Pilato akamwuliza tena akisema,
Hujibu neno?
Tazama ni mambo mangapi wanayokushitaki!
5Wala Yesu hakujibu neno tena,
hata Pilato akastaajabu.
6Basi wakati wa sikukuu huwafungulia mfungwa mmoja,
wamwombaye.
7Palikuwa na mtu aitwaye Baraba,
amefungwa pamoja na watu waliofanya fitina,
na kufanya uuaji katika fitina ile.
8Makutano wakaja,
wakaanza kuomba awafanyie kama vile alivyozoea.
9Pilato akawajibu,
akisema,
Je!
Mnataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi?
10Kwa maana alitambua ya kuwa wakuu wa makuhani wamemtoa kwa husuda.
11Lakini wakuu wa makuhani wakawataharakisha makutano,
kwamba afadhali awafungulie Baraba.
12Pilato akajibu tena akawaambia,
Basi nimtendeje huyu mnayemnena kuwa ni mfalme wa Wayahudi?
13Wakapiga kelele tena,
Msulibishe.
14Pilato akawaambia,
Kwani,
ni ubaya gani alioutenda?
Wakazidi sana kupiga kelele,
Msulibishe.
15Pilato akipenda kuwaridhisha makutano,
akawafungulia Baraba;
akamtoa Yesu,
baada ya kumpiga mijeledi,
ili asulibiwe.
17Wakamvika vazi la rangi ya zambarau,
wakasokota taji ya miiba,
wakamtia kichwani;
18wakaanza kumsalimu,
Salamu,
Mfalme wa Wayahudi!
19Wakampiga mwanzi wa kichwa,
wakamtemea mate,
wakapiga magoti,
wakamsujudia.
20Hata wakiisha kumdhihaki,
wakamvua lile vazi la rangi ya zambarau,
wakamvika mavazi yake mwenyewe;
wakamchukua nje ili wamsulibishe.
21Wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita,
akitoka mashamba,
Simoni Mkirene,
baba yao Iskanda na Rufo,
ili auchukue msalaba wake.
22Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha,
yaani,
Fuvu la kichwa.
23Wakampa mvinyo iliyotiwa manemane,
asiipokee.
24Wakamsulibisha,
wakagawa mavazi yake,
wakayapigia kura kila mtu atwae nini.
25Basi ilikuwa saa tatu,
nao wakamsulibisha.
26Palikuwa na anwani ya mashitaka yake iliyoandikwa juu,
MFALME WA WAYAHUDI.
27Na pamoja naye walisulibisha wanyang'anyi wawili,
mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto.
[
28Basi andiko likatimizwa linenalo,
Alihesabiwa pamoja na waasi.]
29Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana,
wakitikisa-tikisa vichwa,
wakisema,
Ahaa!
Wewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga katika siku tatu,
30jiponye nafsi yako,
ushuke msalabani.
31Kadhalika na wakuu wa makuhani wakamdhihaki wao kwa wao,
pamoja na waandishi,
wakisema,
Aliponya wengine;
hawezi kujiponya mwenyewe.
32Kristo,
mfalme wa Israeli,
na ashuke sasa msalabani tupate kuona na kuamini.
Hata wale waliosulibiwa pamoja naye wakamfyolea.
33Na ilipokuwa saa sita,
palikuwa na giza juu ya nchi yote,
hata saa tisa.
34Na saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu,
Eloi,
Eloi,
lama sabakthani?
Maana yake,
Mungu wangu,
Mungu wangu,
mbona umeniacha?
35Na baadhi yao waliosimama pale,
walisema,
Tazama,
anamwita Eliya.
36Na mmoja akaenda mbio,
akajaza sifongo siki,
akaitia juu ya mwanzi,
akamnywesha,
akisema,
Acheni,
na tuone kwamba Eliya anakuja kumtelemsha.
37Naye Yesu akatoa sauti kuu,
akakata roho.
38Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini.
39Basi yule akida,
aliyesimama hapo akimwelekea,
alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii,
akasema,
Hakika mtu huyu alikuwa Mwana wa Mungu.
40Palikuwako na wanawake wakitazama kwa mbali;
miongoni mwao alikuwamo Mariamu Magdalene,
na Mariamu mama yao Yakobo mdogo na Yose,
na Salome;
41hao ndio waliofuatana naye huko Galilaya,
na kumtumikia;
na wengine wengi waliopanda pamoja naye mpaka Yerusalemu.
42Hata ikiisha kuwa jioni,
kwa sababu ni Maandalio,
ndiyo siku iliyo kabla ya sabato,
43akaenda Yusufu,
mtu wa Arimathaya,
mstahiki,
mtu wa baraza ya mashauri,
naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu;
akafanya ujasiri,
akaingia mbele ya Pilato akauomba mwili wake Yesu.
44Lakini Pilato akastaajabu,
kwamba amekwisha kufa.
Akamwita yule akida,
akamwuliza kwamba amekufa kitambo.
45Hata alipokwisha kupata hakika kwa yule akida,
alimpa Yusufu yule maiti.
46Naye akanunua sanda ya kitani,
akamtelemsha,
akamfungia ile sanda,
akamweka katika kaburi lililochongwa mwambani;
akavingirisha jiwe mbele ya mlango wa kaburi.
47Nao Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yose wakapatazama mahali alipowekwa.