Berean Christadelphians

Masomo ya Kila Siku

-main-

1sa 2

1Naye Hana akaomba,
akasema,
Moyo wangu wamshangilia Bwana,
Pembe yangu imetukuka katika Bwana,
Kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu;
Kwa kuwa naufurahia wokovu wako;
2Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana;
Kwa maana hakuna ye yote ila wewe,
Wala hakuna mwamba kama Mungu wetu.
3Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo;
Majivuno yasitoke vinywani mwenu;
Kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa,
Na matendo hupimwa na yeye kwa mizani.
4Pinde zao mashujaa zimevunjika,
Na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu.
5Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula,
Na hao waliokuwa na njaa wamepata raha.
Naam,
huyo aliyekua tasa amezaa watoto saba,
Na yeye aliye na wana wengi amedhoofika.
6Bwana huua,
naye hufanya kuwa hai;
Hushusha hata kuzimu,
tena huleta juu.
7Bwana hufukarisha mtu,
naye hutajirisha;
Hushusha chini,
tena huinua juu.
8Humwinua mnyonge kutoka mavumbini,
Humpandisha mhitaji kutoka jaani,
Ili awaketishe pamoja na wakuu,
Wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu;
Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana,
Naye ameuweka ulimwengu juu yake.
9Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake;
Bali waovu watanyamazishwa gizani,
Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda;
10Washindanao na Bwana watapondwa kabisa;
Toka mbinguni yeye atawapigia radi;
Bwana ataihukumu miisho ya dunia;
Naye atampa mfalme wake nguvu,
Na kuitukuza pembe ya masihi
11Kisha Elkana akaenda Rama nyumbani kwake.
Na yule mtoto akamtumikia Bwana mbele yake Eli,
kuhani.
12Basi,
hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu;
hawakumjali Bwana,
13wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu.
Wakati huo mtu ye yote alipotoa dhabihu wakati wo wote,
ndipo huja mtumishi wa kuhani,
nyama ilipokuwa katika kutokota,
naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake;
14naye huutia kwa nguvu humo chunguni,
au birikani,
au sufuriani,
au chomboni;
nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe.
Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko.
15Tena,
kabla ya kuteketeza mafuta,
huja mtumishi wa kuhani,
akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu,
Mtolee kuhani nyama ya kuoka;
kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa,
bali nyama mbichi.
16Tena,
ikiwa mtu yule amwambia,
Hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza,
kisha utwae kadiri roho yako itakavyopenda;
ndipo husema,
Sivyo,
lakini sharti unipe sasa hivi;
la,
hunipi,
basi nitaitwaa kwa nguvu.
17Hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana;
kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana.
18Lakini Samweli alikuwa akitumika mbele za Bwana,
naye alikuwa kijana,
mwenye kuvaa naivera ya kitani.
19Tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo,
na kumletea mwaka kwa mwaka,
hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka.
20Naye Eli akambariki Elkana na mkewe,
akasema,
Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu,
badala ya azimo aliloazimiwa Bwana.
Kisha wakaenda nyumbani kwao.
21Naye Bwana akamwangalia Hana,
naye akachukua mimba,
akazaa watoto,
wa kiume watatu na wa kike wawili.
Naye huyo mtoto Samweli akakua mbele za Bwana.
22Basi Eli alikuwa mzee sana;
naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli;
na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania.
23Akawaambia,
Mbona mnatenda mambo kama hayo?
Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote.
24Sivyo hivyo,
wanangu,
kwa maana habari hii ninayoisikia si habari njema;
mnawakosesha watu wa Bwana.
25Mtu mmoja akimkosa mwenzake,
Mungu atamhukumu;
lakini mtu akimkosa Bwana,
ni nani atakayemtetea?
Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao,
kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua.
26Na yule mtoto,
Samweli,
akazidi kukua akapata kibali kwa Bwana,
na kwa watu pia.
27Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli,
akamwambia,
Bwana asema hivi,
Je!
Mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako,
walipokuwa katika Misri,
wakiitumikia nyumba ya Farao?
28Je!
Sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli,
ili awe kuhani wangu,
apande madhabahuni kwangu;
na kufukiza uvumba,
na kuvaa naivera mbele zangu?
Nami sikuwapa watu wa mbari ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto?
29Kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu;
ukawaheshimu wanao kuliko mimi,
mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema?
30Kwa sababu hiyo,
Bwana,
Mungu wa Israeli,
asema,
Ni kweli,
nalisema ya kuwa nyumba yako,
na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele;
lakini sasa Bwana asema,
Jambo hili na liwe mbali nami;
kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu,
na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu.
31Angalia,
siku zinakuja,
nitakapoukata mkono wako,
na mkono wa mbari ya baba yako,
hata nyumbani mwako hatakuwako mzee.
32Nawe utalitazama teso la maskani yangu,
katika utajiri wote watakaopewa Israeli;
wala nyumbani mwako hatakuwako mzee milele.
33Tena mtu wa kwako,
ambaye sitamtenga na madhabahu yangu,
atakuwa mtu wa kukupofusha macho,
na kukuhuzunisha moyo;
tena wazao wote wa nyumba yako watakufa wapatapo kuwa watu wazima.
34Na hii ndiyo ishara itakayokuwa kwako,
itakayowapata wana wako wawili,
Hofni na Finehasi;
watakufa wote wawili katika siku moja.
35Nami nitajiinulia kuhani mwaminifu,
atakayefanya sawasawa na mambo yote niliyo nayo katika moyo wangu,
na katika nia yangu;
nami nitamjengea nyumba iliyo imara;
naye atakwenda mbele ya masihi
36Kisha itakuwa,
ya kwamba kila mtu atakayesalia katika nyumba yako atakwenda kumsujudia,
apate kipande kidogo cha fedha,
na mkate mmoja;
na kumwambia,
Tafadhali unitie katika kazi mojawapo ya ukuhani,
nipate kula kipande kidogo cha mkate.

isa 48

1Sikieni haya,
enyi watu wa nyumba ya Yakobo,
mnaoitwa kwa jina la Israeli,
mliotoka katika maji ya Yuda;
mnaoapa kwa jina la Bwana,
na kumtaja Mungu wa Israeli,
lakini si kwa kweli,
wala si kwa haki.
2Maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu,
hujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli;
Bwana wa majeshi ni jina lake.
3Mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani;
naam,
yalitoka katika kinywa changu,
nikayadhihirisha;
naliyatenda kwa ghafula,
yakatokea.
4Kwa sababu nalijua ya kuwa wewe u mkaidi,
na shingo yako ni shingo ya chuma,
na kipaji cha uso wako ni shaba;
5basi nimekuonyesha tangu zamani;
kabla hayajatukia nalikuonyesha;
usije ukasema,
Sanamu yangu imetenda haya;
sanamu yangu ya kuchonga,
na sanamu yangu ya kuyeyusha,
imeyaamuru.
6Umesikia haya;
tazama haya yote;
nanyi,
je!
Hamtayahubiri?
Nimekuonyesha mambo mapya tangu wakati huu,
naam,
mambo yaliyofichwa,
usiyoyajua.
7Yameumbwa sasa,
wala si tokea zamani;
na kabla ya siku hii ya leo hukusikia habari yake;
usije ukasema,
Tazama,
naliyajua.
8Naam,
hukusikia;
naam,
hukujua;
naam,
tokea zamani sikio lako halikuzibuka;
maana nalijua ya kuwa wewe watenda kwa hila nyingi,
nawe umeitwa mkosaji tangu kuzaliwa kwako;
9kwa ajili ya jina langu nitaahirisha hasira yangu,
na kwa ajili yako nitajizuia,
ili nisifiwe,
wala nisikukatilie mbali.
10Tazama,
nimekusafisha,
lakini si kama fedha;
nimekuchagua katika tanuru ya mateso.
11Kwa ajili ya nafsi yangu,
kwa ajili ya nafsi yangu,
nitatenda haya;
je!
Litiwe unajisi jina langu?
Wala sitampa mwingine utukufu wangu.
12Nisikilize mimi,
Ee Yakobo;
na Israeli,
niliyekuita;
mimi ndiye.
Mimi ni wa kwanza,
na mimi ni wa mwisho pia.
13Naam,
mkono wangu umeuweka msingi wa dunia,
na mkono wangu wa kuume umezitanda mbingu;
niziitapo husimama pamoja.
14Kusanyikeni,
ninyi nyote,
mkasikie;
ni nani miongoni mwao aliyehubiri haya?
Bwana amempenda;
atatimiza mapenzi yake juu ya Babeli,
na mkono wake utakuwa juu ya Wakaldayo.
15Mimi,
naam,
mimi,
nimenena;
naam,
nimemwita;
nimemleta,
naye ataifanikisha njia yake.
16Nikaribieni,
sikieni haya;
tokea mwanzo sikunena kwa siri;
tangu yalipokuwapo,
mimi nipo;
na sasa Bwana MUNGU amenituma,
na roho yake.
17Bwana,
mkombozi wako,
mtakatifu wa Israeli,
asema hivi;
Mimi ni Bwana,
Mungu wako,
nikufundishaye ili upate faida,
nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata.
18Laiti ungalisikiliza amri zangu!
Ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji,
na haki yako kama mawimbi ya bahari;
19Tena wazao wako wangalikuwa kama mchanga,
na hao waliotoka katika tumbo lako kama chembe zake;
jina lake lisingalikatika,
wala kufutwa mbele zangu.
20Haya,
tokeni katika Babeli,
Kimbieni kutoka kwa Wakaldayo;
Hubirini kwa sauti ya kuimba,
tangazeni haya,
Yatamkeni mpaka mwisho wa dunia,
semeni,
Bwana amemkomboa mtumishi wake,
Yakobo.
21Wala hawakuona kiu alipowaongoza jangwani;
Alitoa maji katika mwamba kwa ajili yao;
Pia akaupasua mwamba,
maji yakatoka kwa nguvu.
22Hapana amani kwa wabaya,
asema Bwana.

rev 5

1Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma,
kimetiwa muhuri saba.
2Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu,
N'nani astahiliye kukifungua kitabu,
na kuzivunja muhuri zake?
3Wala hapakuwa na mtu mbinguni,
wala juu ya nchi,
wala chini ya nchi,
aliyeweza kukifungua hicho kitabu,
wala kukitazama.
4Nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahiliye kukifungua hicho kitabu,
wala kukitazama.
5Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia,
Usilie;
tazama,
Simba aliye wa kabila ya Yuda,
Shina la Daudi,
yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu,
na zile muhuri zake saba.
6Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne,
na katikati ya wale wazee,
Mwana-Kondoo amesimama,
alikuwa kana kwamba amechinjwa,
mwenye pembe saba na macho saba,
ambazo ni Roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote.
7Akaja,
akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi.
8Hata alipokitwaa kile kitabu,
hao wenye uhai wanne na wale wazee ishirini na wanne wakaanguka mbele za Mwana-Kondoo,
kila mmoja wao ana kinubi,
na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato,
ambayo ni maombi ya watakatifu.
9Nao waimba wimbo mpya wakisema,
Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake;
kwa kuwa ulichinjwa,
ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa,
10ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu;
nao wanamiliki juu ya nchi.
11Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi,
na za wale wenye uhai,
na za wale wazee,
na hesabu yao ilikuwa elfu kumi mara elfu kumi na elfu mara elfu,
12wakisema kwa sauti kuu,
Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa,
kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka.
13Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari,
na vitu vyote vilivyomo ndani yake,
nalivisikia,
vikisema,
Baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketiye juu ya kiti cha enzi,
na yeye Mwana-Kondoo,
hata milele na milele.
14Na wale wenye uhai wanne wakasema,
Amina.
Na wale wazee wakaanguka,
wakasujudu.

rev 6

1Kisha nikaona napo Mwana-Kondoo alipofungua moja ya zile muhuri saba,
nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema,
kama kwa sauti ya ngurumo,
Njoo!
2Nikaona,
na tazama,
farasi mweupe,
na yeye aliyempanda ana uta,
akapewa taji,
naye akatoka,
ali akishinda tena apate kushinda.
3Na alipoifungua muhuri ya pili,
nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema,
Njoo!
4Akatoka farasi mwingine,
mwekundu sana,
na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi,
ili watu wauane,
naye akapewa upanga mkubwa.
5Na alipoifungua muhuri ya tatu,
nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema,
Njoo!
Nikaona,
na tazama,
farasi mweusi,
na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake.
6Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne,
ikisema,
Kibaba cha ngano kwa nusu rupia,
na vibaba vitatu vya shayiri kwa nusu rupia,
wala usiyadhuru mafuta wala divai.
7Na alipoifungua muhuri ya nne,
nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa nne akisema,
Njoo!
8Nikaona,
na tazama,
farasi wa rangi ya kijivujivu,
na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti,
na Kuzimu akafuatana naye.
Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi,
waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi.
9Na alipoifungua muhuri ya tano,
nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu,
na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao.
10Wakalia kwa sauti kuu,
wakisema,
Ee Mola,
Mtakatifu,
Mwenye kweli,
hata lini kutokuhukumu,
wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi?
11Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu,
nyeupe,
wakaambiwa wastarehe bado muda mchache,
hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao,
watakaouawa vile vile kama wao.
12Nami nikaona,
alipoifungua muhuri ya sita,
palikuwa na tetemeko kuu la nchi;
jua likawa jeusi kama gunia la singa,
mwezi wote ukawa kama damu,
13na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake,
utikiswapo na upepo mwingi.
14Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa,
na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake.
15Na wafalme wa dunia,
na wakuu,
na majemadari,
na matajiri,
na wenye nguvu,
na kila mtumwa,
na mwungwana,
wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima,
16wakiiambia milima na miamba,
Tuangukieni,
tusitirini,
mbele za uso wake yeye aketiye juu ya kiti cha enzi,
na hasira ya Mwana-Kondoo.
17Kwa maana siku iliyo kuu,
ya hasira yao,
imekuja;
naye ni nani awezaye kusimama?