Berean Christadelphians

Masomo ya Kila Siku

-main-

1ch 3

1Basi hawa ndio wana wa Daudi,
aliozaliwa huko Hebroni;
Amnoni,
mzaliwa wa kwanza,
mwana wa Ahinoamu,
Myezreeli;
wa pili,
Danieli,
wa Abigaili,
Mkarmeli;
2wa tatu,
Absalomu,
mwana wa Maaka,
binti Talmai,
mfalme wa Geshuri;
wa nne,
Adoniya,
mwana wa Hagithi;
3wa tano,
Shefatia,
wa Abitali;
wa sita,
Ithreamu,
kwa Egla,
mkewe.
4Sita alizaliwa huko Hebroni;
na huko akamiliki miaka saba na miezi sita;
na huko Yerusalemu akamiliki miaka thelathini na mitatu.
5Na hawa alizaliwa huko Yerusalemu;
Shamua,
na Shobabu,
na Nathani,
na Sulemani,
wanne,
wana wa Bathsheba,
binti Eliamu;
6na Ibhari,
na Elishua,
na Elipeleti;
7na Noga,
na Nefegi,
na Yafia;
8na Elishama,
na Eliada,
na Elifeleti,
watu kenda.
9Hao wote walikuwa wana wa Daudi,
mbali na wana wa masuria;
na Tamari alikuwa umbu lao.
10Na mwanawe Sulemani alikuwa Rehoboamu;
na mwanawe huyo alikuwa Abiya;
na mwanawe huyo ni Asa;
na mwanawe huyo ni Yehoshafati;
11na mwanawe huyo ni Yehoramu;
na mwanawe huyo ni Ahazia;
na mwanawe huyo ni Yoashi;
12na mwanawe huyo ni Amazia;
na mwanawe huyo ni Uzia;
na mwanawe huyo ni Yothamu;
13na mwanawe huyo ni Ahazi;
na mwanawe huyo ni Hezekia;
na mwanawe huyo ni Manase;
14na mwanawe huyo ni Amoni;
na mwanawe huyo ni Yosia.
15Na wana wa Yosia walikuwa hawa;
Yohana mzaliwa wa kwanza,
wa pili Yehoyakimu,
wa tatu Sedekia,
wa nne Shalumu.
16Na wana wa Yehoyakimu ni hawa;
mwanawe Yekonia,
na mwanawe Sedekia.
17Na wana wa Yekonia,
huyo aliyechukuliwa mateka;
mwanawe Shealtieli,
18na Malkiramu,
na Pedaya,
na Shenazari,
na Yekamia,
na Hoshama,
na Nedabia.
19Na wana wa Pedaya;
Zerubabeli,
na Shimei;
na wana wa Zerubabeli;
Meshulamu na Hanania;
na Shelomithi alikuwa umbu lao;
20na Hashuba,
na Oheli,
na Berekia,
na Hasadia,
na Yushab-Hesedi,
watu watano.
21Na wana wa Hanania;
Pelatia na Yeshaya;
na wana wa Refaya,
na wana wa Arnani,
na wana wa Obadia,
na wana wa Shekania.
22Na wana wa Shekania ni hawa;
Shemaya,
na wana wa Shemaya;
Hatushi,
na Igali,
na Baria,
na Nearia,
na Shafati,
watu sita.
23Na wana wa Nearia;
Elioenai,
na Hezekia,
na Azrikamu,
watu watatu.
24Na wana wa Elioenai;
Hodavia,
na Eliashibu,
na Pelaya,
na Akubu,
na Yohana,
na Delaya,
na Anani,
watu saba.

eze 16

1Neno la Bwana likanijia tena,
kusema,
2Mwanadamu,
uujulishe Yerusalemu machukizo yake,
3useme,
Bwana MUNGU auambia Yerusalemu hivi;
Asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani;
Mwamori alikuwa baba yako,
na mama yako alikuwa Mhiti.
4Na katika habari za kuzaliwa kwako,
siku ile uliyozaliwa,
kitovu chako hakikukatwa,
wala hukuoshwa kwa maji usafishwe;
hukutiwa chumvi hata kidogo,
wala hukutiwa katika nguo kabisa.
5Hapana jicho lililokuhurumia,
ili kukutendea lo lote la mambo hayo kwa kukuhurumia;
lakini ulitupwa nje uwandani,
kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa,
katika siku ile uliyozaliwa.
6Nami nilipopita karibu nawe,
nikakuona ukigaagaa katika damu yako,
nalikuambia,
Ujapokuwa katika damu yako,
uwe hai;
naam,
nalikuambia,
Ujapokuwa katika damu yako,
uwe hai.
7Nalikufanya kuwa maelfu-elfu,
kama mimea ya mashamba,
ukaongezeka,
na kuzidi kuwa mkubwa,
ukapata kuwa na uzuri mno;
matiti yako yakaumbwa,
nywele zako zikawa zimeota;
lakini ulikuwa uchi,
huna nguo.
8Basi,
nilipopita karibu nawe,
nikakutazama;
tazama,
wakati wako ulikuwa wakati wa upendo;
nikatandika upindo wa vazi langu juu yako,
nikakufunika uchi wako;
naam,
nalikuapia,
nikafanya agano nawe,
asema Bwana MUNGU,
ukawa wangu.
9Kisha nikakuosha kwa maji;
naam,
nalikuosha kabisa damu yako,
nikakupaka mafuta;
10nikakuvika nguo ya taraza,
nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo,
nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako,
nikakufunika kwa hariri.
11Nikakupamba kwa mapambo pia,
nikatia vikuku mikononi mwako,
na mkufu shingoni mwako.
12Nikatia hazama puani mwako,
na pete masikioni mwako,
na taji nzuri juu ya kichwa chako.
13Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha;
na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi,
na hariri,
na kazi ya taraza;
ulikula unga mzuri,
na asali,
na mafuta;
nawe ulikuwa mzuri mno,
ukafanikiwa hata kufikilia hali ya kifalme.
14Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako;
kwa maana ulikuwa mkamilifu,
kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia,
asema Bwana MUNGU.
15Lakini uliutumainia uzuri wako,
ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako,
ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita;
ulikuwa wake.
16Ukatwaa baadhi ya mavazi yako,
ukajifanyia mahali palipoinuka,
palipopambwa kwa rangi mbalimbali,
ukafanya mambo ya kikahaba juu yake;
mambo kama hayo hayatakuja wala hayatakuwako.
17Pia ulivitwaa vyombo vyako vya uzuri,
vya dhahabu yangu na vya fedha yangu,
nilivyokupa,
ukajifanyia sanamu za wanaume,
ukafanya mambo ya kikahaba pamoja nazo;
18ukatwaa nguo zako za kazi ya taraza,
ukawafunika,
ukaweka mafuta yangu na uvumba wangu mbele yao.
19Mkate wangu niliokupa,
unga mzuri,
na mafuta,
na asali,
nilivyokulisha,
ukaviweka mbele yao viwe harufu ya kupendeza;
na ndivyo vilivyokuwa;
asema Bwana MUNGU.
20Pamoja na hayo uliwatwaa wana wako na binti zako,
ulionizalia,
ukawatoa sadaka kwao ili waliwe.
Je!
Mambo yako ya kikahaba ni kitu kidogo tu,
21hata ukawaua watoto wangu,
na kuwatoa kwa kuwapitisha motoni kwa hao?
22Na katika machukizo yako yote,
na mambo yako ya kikahaba,
hukuzikumbuka siku za ujana wako,
ulipokuwa uchi,
huna nguo,
ukawa ukigaagaa katika damu yako.
24ulijijengea mahali palipoinuka,
ukajifanyia mahali palipoinuka katika kila njia kuu.
25Umejenga mahali pako palipoinuka penye kichwa cha kila njia,
ukaufanya uzuri wako kuwa chukizo,
ukatanua miguu yako kwa kila mtu aliyepita karibu,
ukaongeza mambo yako ya kikahaba.
26Tena umezini na Wamisri,
jirani zako,
wakuu wa mwili;
ukaongeza mambo yako ya kikahaba,
ili kunikasirisha.
27Basi,
tazama,
kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako,
nami nimelipunguza posho lako,
na kukutoa kwa mapenzi yao wanaokuchukia,
binti za Wafilisti,
walioyaonea haya mambo yako ya uasherati.
28Pia umefanya mambo ya kikahaba pamoja na Waashuri,
kwa sababu ulikuwa huwezi kushibishwa;
naam,
umefanya mambo ya kikahaba pamoja nao,
wala hujashiba bado.
29Pamoja na hayo umeongeza mambo yako ya kikahaba katika nchi ya Kanaani,
mpaka Ukaldayo,
wala hujashibishwa kwa hayo.
30Jinsi moyo wako ulivyokuwa dhaifu,
asema Bwana MUNGU,
ikiwa unafanya mambo hayo yote,
kazi ya mwanamke mzinzi,
31apendaye kutawala watu;
kwa kuwa wajijengea mahali pako pakuu penye kichwa cha kila njia,
na kufanya mahali pako palipoinuka katika kila njia kuu;
lakini hukuwa kama kahaba,
kwa maana ulidharau kupokea ujira.
32Mke wa mtu,
aziniye!
Akaribishaye wageni badala ya mumewe!
33Watu huwapa makahaba wote zawadi,
bali wewe unawapa wapenzi wako wote zawadi zako,
na kuwapa rushwa ili waje kwako pande zote,
kwa ajili ya mambo yako ya kikahaba.
34Tena,
katika mambo yako ya kikahaba,
wewe na wanawake wengine ni mbalimbali,
kwa kuwa hapana akufuataye katika mambo yako ya kikahaba;
tena kwa kuwa unatoa ujira,
wala hupewi ujira;
basi,
njia yako na njia yao ni mbalimbali.
35Kwa sababu hiyo,
Ewe kahaba,
lisikie neno la Bwana;
36Bwana MUNGU asema hivi;
Kwa sababu uchafu wako umemwagwa,
na uchi wako umefunuliwa,
kwa njia ya uzinzi wako pamoja na wapenzi wako;
na kwa sababu ya vinyago vyote vya machukizo yako;
na kwa sababu ya damu ya watoto wako,
uliyowapa;
37basi,
tazama,
nitawakusanya wapenzi wako wote ambao umejifurahisha pamoja nao,
nao wote uliowapenda,
pamoja na watu wote uliowachukia;
naam,
nitawakusanya juu yako pande zote,
na kuwafunulia uchi wako,
wapate kuuona uchi wako wote.
38Nami nitakuhukumu,
kama wahukumiwavyo wake walioolewa wazinio,
na kumwaga damu,
nami nitakupatiliza damu ya ghadhabu na wivu.
39Tena nitakutia katika mikono yao,
nao watapaangusha mahali pako pakuu,
na kupabomoa mahali pako palipoinuka,
nao watakuvua nguo zako,
na kutwaa vyombo vyako vya uzuri,
nao watakuacha uchi,
huna nguo.
40Tena wataleta mkutano wa watu juu yako,
nao watakupiga kwa mawe,
na kukuchoma kwa panga zao.
41Nao watazipiga moto nyumba zako,
na kutekeleza hukumu juu yako mbele ya wanawake wengi,
nami nitakulazimisha kuacha mambo ya kikahaba,
wala hutatoa ujira tena.
42Hivyo ndivyo nitakavyoshibisha ghadhabu yangu juu yako,
na wivu wangu utanitoka,
nami nitatulia wala sitaona hasira tena.
43Kwa sababu hukuzikumbuka siku za ujana wako,
bali umenikasirisha kwa mambo hayo yote;
basi,
tazama,
mimi nami nitaleta njia yako juu ya kichwa chako,
asema Bwana MUNGU;
wala hutafanya uasherati zaidi ya machukizo yako yote.
44Tazama,
kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako,
akisema,
Kama mama ya mtu alivyo,
ndivyo alivyo binti yake.
45Wewe u binti ya mama yako,
amchukiaye mume wake na watoto wake;
nawe u umbu la maumbu yako,
waliowachukia waume zao na watoto wao;
mama yako alikuwa Mhiti,
na baba yako Mwamori.
46Na umbu lako mkubwa ni Samaria,
akaaye mkono wako wa kushoto,
yeye na binti zake;
na umbu lako mdogo,
akaaye mkono wako wa kuume,
ni Sodoma na binti zake.
47Lakini hukuenda katika njia zao,
wala hukutenda sawasawa na machukizo yao;
lakini kana kwamba hilo ni jambo dogo sana,
ulikuwa umeharibika kuliko wao katika njia zako zote.
48Kama mimi niishivyo,
asema Bwana MUNGU,
Sodoma,
umbu lako,
yeye na binti zake,
hawakutenda kama wewe ulivyotenda,
wewe na binti zako.
49Tazama,
uovu wa umbu lako,
Sodoma,
ulikuwa huu;
kiburi,
na kushiba chakula,
na kufanikiwa,
hayo yalikuwa ndani yake na binti zake;
tena hakuutia nguvu mkono wa maskini na mhitaji.
50Nao walijivuna,
wakafanya machukizo mbele zangu;
kwa sababu hiyo naliwaondoa hapo nilipoyaona.
51Samaria naye hakutenda nusu ya dhambi zako;
bali wewe umeyaongeza machukizo yako zaidi ya hao,
nawe umewapa haki maumbu yako kwa machukizo yako yote uliyoyatenda.
52Wewe nawe,
ichukue aibu yako mwenyewe,
kwa kuwa umetoa hukumu juu ya maumbu yako;
kwa dhambi zako ulizozitenda,
zilizochukiza kuliko hao,
wao wana haki kuliko wewe;
naam,
ufedheheke wewe nawe,
ukaichukue aibu yako,
kwa kuwa umewapa haki maumbu yako.
53Nami nitawarudisha watu wao waliofungwa;
wafungwa wa Sodoma na binti zake,
na wafungwa wa Samaria na binti zake na wafungwa wako waliofungwa kati yao;
54upate kuichukua aibu yako mwenyewe,
na kutahayari,
kwa sababu ya mambo yote uliyoyatenda,
kwa kuwa umekuwa faraja kwao.
55Na maumbu yako,
Sodoma na binti zake,
watairudia hali yao ya kwanza,
na Samaria na binti zake watairudia hali yao ya kwanza,
na wewe na binti zako mtairudia hali yenu ya kwanza.
56Kwa maana umbu lako,
Sodoma,
hakutajwa kwa kinywa chako katika siku ya kiburi chako;
57kabla uovu wako haujafunuliwa bado,
kama vile wakati ule walipokutukana binti za Shamu,
na wale wote waliomzunguka,
binti za Wafilisti wanaokudharau pande zote.
58Umeuchukua uasherati wako,
na machukizo yako,
asema Bwana.
59Maana Bwana MUNGU asema hivi;
Nitakutenda vile vile kama ulivyotenda,
uliyekidharau kiapo kwa kulivunja agano.
60Walakini nitalikumbuka agano langu nililolifanya pamoja nawe,
katika siku za ujana wako,
nami nitaweka imara agano la milele pamoja nawe.
61Hapo ndipo utakapozikumbuka njia zako,
na kutahayarika,
hapo utakapowakaribisha maumbu yako,
walio wakubwa wako na wadogo wako;
nami nitakupa hao wawe binti zako,
lakini si kwa agano lako.
62Nami nitaweka imara agano langu nawe;
nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana;
63upate kukumbuka,
na kufadhaika,
usifumbue kinywa chako tena,
kwa sababu ya aibu yako;
hapo nitakapokusamehe yote uliyoyatenda,
asema Bwana MUNGU.

luk 12

1Wakati huo,
makutano walipokutanika elfu elfu,
hata wakakanyagana,
alianza kuwaambia wanafunzi wake kwanza,
Jilindeni na chachu ya Mafarisayo,
ambayo ni unafiki.
2Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa,
wala lililofichwa ambalo halitajulikana.
3Basi,
yo yote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani;
na mliyonena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani,
yatahubiriwa juu ya dari.
4Nami nawaambia ninyi rafiki zangu,
msiwaogope hao wauuao mwili,
kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi.
5Lakini nitawaonya mtakayemwogopa;
mwogopeni yule ambaye akiisha kumwua mtu ana uweza wa kumtupa katika Jehanum;
naam,
nawaambia,
Mwogopeni huyo.
6Je!
Mashomoro watano hawauzwi kwa senti mbili?
Wala hasahauliwi hata mmojawapo mbele za Mungu.
7Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote.
Msiogope basi,
bora ninyi kuliko mashomoro wengi.
8Nami nawaambia,
kila atakayenikiri mbele ya watu,
Mwana wa Adamu naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mungu;
9na mwenye kunikana mbele ya watu,
huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu.
10Na kila mtu atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa,
bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa.
11Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka,
msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema;
12kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kuyasema.
13Mtu mmoja katika mkutano akamwambia,
Mwalimu,
mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu.
14Akamwambia,
Mtu wewe,
ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu?
15Akawaambia,
Angalieni,
jilindeni na choyo,
maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo.
16Akawaambia mithali,
akisema,
Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana;
17akaanza kuwaza moyoni mwake,
akisema,
Nifanyeje?
Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu.
18Akasema,
Nitafanya hivi;
nitazivunja ghala zangu,
nijenge nyingine kubwa zaidi,
na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu.
19Kisha,
nitajiambia,
Ee nafsi yangu,
una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi;
pumzika basi,
ule,
unywe,
ufurahi.
20Lakini Mungu akamwambia,
Mpumbavu wewe,
usiku huu wa leo wanataka roho yako!
Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani?
21Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba,
asijitajirishe kwa Mungu.
22Akawaambia wanafunzi wake,
Kwa sababu hiyo nawaambia,
Msisumbukie maisha yenu,
mtakula nini;
wala miili yenu,
mtavaa nini.
23Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula,
na mwili ni zaidi ya mavazi.
24Watafakarini kunguru,
ya kwamba hawapandi wala hawavuni;
hawana ghala wala uchaga,
na Mungu huwalisha.
Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege!
25Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja?
26Basi,
ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo,
kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine?
27Yatafakarini maua jinsi yameavyo;
hayatendi kazi wala hayasokoti;
nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo.
28Basi,
ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni,
yaliyopo leo na kesho hutupwa kalibuni,
je!
Hatawatendea ninyi zaidi,
enyi wa imani haba?
29Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa;
wala msifanye wasiwasi,
30kwa maana,
hayo yote ndiyo watafutayo mataifa ya duniani,
lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo.
31Bali utafuteni ufalme wa Mungu,
na hayo mtaongezewa.
32Msiogope,
enyi kundi dogo;
kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme.
33Viuzeni mlivyo navyo,
mtoe sadaka.
Jifanyieni mifuko isiyochakaa,
akiba isiyopungua katika mbingu,
mahali pasipokaribia mwivi,
wala nondo haharibu.
34Kwa kuwa hazina yenu ilipo,
ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu.
35Viuno vyenu na viwe vimefungwa,
na taa zenu ziwe zinawaka;
36nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao,
atakaporudi kutoka arusini,
ili atakapokuja na kubisha,
wamfungulie mara.
37Heri watumwa wale,
ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha.
Amin,
nawaambieni,
atajifunga na kuwakaribisha chakulani,
atakuja na kuwahudumia.
38Na akija zamu ya pili,
au akija zamu ya tatu,
na kuwakuta hivi,
heri watumwa hao.
39Lakini fahamuni neno hili,
Kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi,
angalikesha,
wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa.
40Nanyi jiwekeni tayari,
kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu.
41Petro akamwambia,
Bwana,
mithali hiyo umetuambia sisi tu,
au watu wote pia?
42Bwana akasema,
Ni nani,
basi,
aliye wakili mwaminifu,
mwenye busara,
ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote,
awape watu posho kwa wakati wake?
43Heri mtumwa yule,
ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo.
44Kweli nawaambia,
atamweka juu ya vitu vyake vyote.
45Lakini,
mtumwa yule akisema moyoni mwake,
Bwana wangu anakawia kuja,
akaanza kuwapiga wajoli wake,
wanaume kwa wanawake,
akila na kunywa na kulewa;
46bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua,
atamkata vipande viwili,
na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini.
47Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake,
asijiweke tayari,
wala kuyatenda mapenzi yake,
atapigwa sana.
48Na yule asiyejua,
naye amefanya yastahiliyo mapigo,
atapigwa kidogo.
Na kila aliyepewa vingi,
kwake huyo vitatakwa vingi;
naye waliyemwekea amana vitu vingi,
kwake huyo watataka na zaidi.
49Nimekuja kutupa moto duniani;
na ukiwa umekwisha washwa,
ni nini nitakalo zaidi?
50Lakini nina ubatizo unipasao kubatiziwa,
nami nina dhiki kama nini hata utimizwe!
51Je!
Mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani?
Nawaambia,
La,
sivyo,
bali mafarakano.
52Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana,
watatu kwa wawili,
wawili kwa watatu.
53Watafarakana baba na mwanawe,
na mwana na babaye;
mama na binti yake,
na binti na mamaye;
mkwe mtu na mkwewe,
mkwe na mkwe mtu.
54Akawaambia makutano pia,
Kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi mara husema,
Mvua inakuja;
ikawa hivyo.
55Na kila ivumapo kaskazi,
husema,
Kutakuwa na joto;
na ndivyo ilivyo.
56Enyi wanafiki,
mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu;
imekuwaje,
basi,
kuwa hamjui kutambua majira haya?
57Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui yaliyo haki?
58Maana,
unapofuatana na mshitaki wako kwenda kwa mwamuzi,
hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye,
asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi;
yule kadhi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza,
na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani.
59Nakuambia,
Hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho.