Berean Christadelphians

Masomo ya Kila Siku

-main-

2sa 4

1Hata Ishboshethi mwana wa Sauli aliposikia ya kuwa Abneri amekufa huko Hebroni,
mikono yake ilikuwa dhaifu,
na Waisraeli wote wakataabika.
2Na huyo mwana wa Sauli alikuwa na watu wawili,
maakida wa vikosi;
jina lake mmoja akiitwa Baana,
na jina la wa pili Rekabu wana wa Rimoni,
Mbeerothi,
wa wana wa Benyamini;
(kwa maana Beerothi umehesabiwa kuwa wa Benyamini;
4Naye Yonathani,
mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu.
Alikuwa amepata miaka mitano,
habari za Sauli na Yonathani zilipofika Yezreeli,
na yaya wake akamchukua akakimbia ikawa,
alipokimbia kwa haraka,
huyo mtoto akaanguka,
akawa kilema.
Na jina lake aliitwa Mefiboshethi.
5Na wale wana wa Rimoni,
Mbeerothi,
Rekabu na Baana,
wakaenda wakafika nyumbani kwa Ishboshethi,
wakati wa hari ya mchana,
alipokuwa akipumzika adhuhuri.
6Wakafikia kati ya nyumba,
kana kwamba wanataka kuchukua ngano,
wakampiga mkuki wa tumbo;
kisha Rekabu na Baana nduguye wakakimbia.
7Basi walipoingia katika ile nyumba,
alipokuwa amelala kitandani mwake,
katika chumba chake cha kulala,
wakampiga,
wakamwua,
wakamkata kichwa,
wakachukua kichwa chake,
wakaenda zao kwa njia ya Araba usiku kucha.
8Wakamletea Daudi kichwa cha Ishboshethi huko Hebroni,
wakamwambia mfalme,
Tazama,
hiki ni kichwa cha Ishboshethi,
mwana wa Sauli,
adui yako,
aliyekutafuta roho yako;
Bwana amemlipia kisasi bwana wangu mfalme hivi leo,
juu ya Sauli,
na juu ya wazao wake.
9Naye Daudi akawajibu Rekabu na Baana,
nduguye,
wana wa Rimoni,
Mbeerothi,
akawaambia,
Aishivyo Bwana,
aliyenihifadhi roho yangu katika shida zote,
10mtu mmoja aliponiambia,
akasema,
Tazama,
Sauli amekufa,
akidhani ya kuwa ameleta habari njema,
nalimshika,
nikamwua,
huko Siklagi,
ndio ujira niliompa kwa habari zake.
11Basi,
iwapo watu waovu wamemwua mtu mwenye haki kitandani mwake,
je!
Sasa nisitake zaidi damu yake mikononi mwenu,
na kuwaondoa ninyi katika nchi?
12Ndipo Daudi akawaagiza vijana wake,
wakawaua,
wakawakata mikono na miguu,
wakawatundika kando ya ziwa katika Hebroni.
Nao wakakitwaa kichwa cha Ishboshethi wakakizika katika kaburi la Abneri huko Hebroni.

2sa 5

1Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni,
wakasema naye,
wakinena,
Tazama,
sisi tu mfupa wako na nyama yako.
2Zamani za kale,
hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu,
wewe ndiwe uliyewaongoza Israeli watoke nje,
na kuingia ndani.
Naye Bwana akakuambia,
Wewe utawalisha watu wangu Israeli,
nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli.
3Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni,
naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana;
wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli.
4Daudi alikuwa amepata miaka thelathini alipoanza kutawala,
akatawala miaka arobaini.
5Huko Hebroni alitawala miaka saba na miezi sita;
na katika Yerusalemu alitawala miaka thelathini na tatu juu ya Israeli wote na Yuda.
6Kisha mfalme na watu wake wakaenda Yerusalemu ili kupigana na Wayebusi,
wenyeji wa nchi ile;
hao ndio waliomwambia Daudi,
wakisema,
Usipowaondoa vipofu,
na viwete,
hutaingia humu kamwe;
huku wakidhania ya kuwa Daudi hawezi kuingia humo.
7Lakini Daudi aliipiga ngome ya Sayuni;
huu ndio mji wa Daudi.
8Naye Daudi alisema siku hiyo,
Yeye atakayewapiga Wayebusi,
na apande kwenye mfereji wa maji,
na kuwapiga viwete,
na hao vipofu,
ambao roho yake Daudi inawachukia.
Kwa sababu hii watu husema,
Wako vipofu na viwete hawawezi kuingia nyumbani.
9Basi Daudi akakaa ndani ya ngome hiyo,
akaiita mji wa Daudi.
Kisha Daudi akajenga toka Milo na pande za ndani.
10Naye Daudi akazidi kuwa mkuu;
kwa maana Bwana,
Mungu wa majeshi,
alikuwa pamoja naye.
11Kisha Hiramu,
mfalme wa Tiro,
akatuma wajumbe kwa Daudi,
akampelekea na mierezi,
na maseremala,
na waashi;
nao wakamjengea Daudi nyumba.
12Akajua Daudi ya kwamba Bwana amemweka imara awe mfalme juu ya Israeli,
na ufalme wake ameutukuza kwa ajili ya watu wake,
Israeli.
13Naye Daudi akazidi kujitwalia masuria na wake huko Yerusalemu baada ya kutoka Hebroni;
wakazaliwa zaidi kwa Daudi wana na binti.
14Na haya ndiyo majina ya hao waliozaliwa kwake huko Yerusalemu;
Shamua,
na Shobabu,
na Nathani,
na Sulemani,
15na Ibhari,
na Elishua;
na Nefegi,
na Yafia;
16na Elishama,
na Eliada,
na Elifeleti.
17Na hao Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli,
Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi;
naye Daudi akapata habari,
akashuka akaenda ngomeni.
18Basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kujitawanya bondeni mwa Warefai.
19Basi Daudi akauliza kwa Bwana,
akisema,
Je!
Nipande juu ya Wafilisti?
Utawatia mkononi mwangu?
Naye Bwana akamwambia Daudi,
Panda;
kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mikononi mwako.
20Basi Daudi akaja Baal-perasimu,
naye Daudi akawapiga huko;
akasema,
Bwana amewafurikia adui zangu mbele yangu,
kama mafuriko ya maji.
Basi akapaita mahali pale Baal-perasimu.
21Nao wakaziacha sanamu zao huko,
na Daudi na watu wake wakaziondolea mbali.
22Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili,
wakajitawanya bondeni mwa Warefai.
23Naye Daudi alipouliza kwa Bwana,
alisema,
Usipande;
zunguka nyuma yao,
ukawajie huko mbele ya miforsadi.
24Kisha itakuwa,
hapo utakapoisikia sauti ya kwenda katika vilele vya miforsadi,
ndipo nawe ujitahidi;
kwa maana ndipo Bwana ametoka mbele yako awapige jeshi la Wafilisti.
25Ndivyo alivyotenda Daudi,
vile vile kama Bwana alivyomwagiza;
naye akawapiga Wafilisti toka Geba hata ujapo Gezeri.

jer 10

1Enyi nyumba ya Israeli,
lisikieni neno awaambialo Bwana;
2Bwana asema hivi,
Msijifunze njia ya mataifa,
wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni;
maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo.
3Maana desturi za watu hao ni ubatili,
maana mtu mmoja hukata mti mwituni,
kazi ya mikono ya fundi na shoka.
4Huupamba kwa fedha na dhahabu;
huukaza kwa misumari na nyundo,
usitikisike.
5Mfano wao ni mfano wa mtende,
kazi ya cherehani,
hawasemi;
hawana budi kuchukuliwa,
kwa sababu hawawezi kwenda.
Usiwaogope;
kwa maana hawawezi kutenda uovu,
wala hawana uwezo wa kutenda mema.
6Hapana hata mmoja aliye kama wewe,
Ee Bwana;
wewe ndiwe uliye mkuu,
na jina lako ni kuu katika uweza.
7Ni nani asiyekucha wewe,
Ee mfalme wa mataifa?
Maana hii ni sifa yako wewe;
kwa kuwa miongoni mwa wenye hekima wote wa mataifa,
na katika hali yao ya enzi yote pia,
hapana hata mmoja kama wewe.
8Lakini wote pia huwa kama wanyama,
ni wapumbavu.
Haya ni maelezo ya sanamu,
ni shina la mti tu.
9Iko fedha iliyofuliwa ikawa mabamba,
iliyoletwa kutoka Tarshishi,
na dhahabu kutoka Ufazi,
kazi ya stadi na ya mikono ya mfua dhahabu;
mavazi yao ni rangi ya samawi na urujuani;
hayo yote ni kazi ya mafundi yao.
10Bali Bwana ndiye Mungu wa kweli;
Ndiye Mungu aliye hai,
Mfalme wa milele;
Mbele za ghadhabu yake nchi yatetemeka,
Wala mataifa hawawezi kustahimili hasira yake.
11Mtawaambia hivi,
Miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi,
hiyo itaangamia katika nchi,
nayo itatoweka chini ya mbingu.
12Ameiumba dunia kwa uweza wake,
Ameuthibitisha ulimwengu kwa hekima yake,
Na kwa ufahamu wake amezitandika mbingu.
13Atoapo sauti yake,
pana mshindo wa maji mbinguni,
Naye hupandisha mawingu toka ncha za nchi;
Huifanyia mvua umeme,
Huutoa upepo katika hazina zake.
14Kila mtu amekuwa kama mnyama,
hana maarifa;
Kila mfua dhahabu amefedheheshwa na sanamu yake ya kuchonga;
Maana sanamu yake ya kuyeyuka ni uongo,
Wala hamna pumzi ndani yake.
15Ni ubatili tu,
ni kazi za udanganyifu;
Wakati wa kujiliwa kwao watapotea.
16Yeye,
Fungu la Yakobo,
siye kama hawa;
Maana ndiye aliyeviumba vitu vyote;
Na Israeli ni kabila ya urithi wake;
Bwana wa majeshi ndilo jina lake.
17Haya!
Kusanya bidhaa yako katika nchi,
wewe ukaaye katika mazingiwa.
18Maana Bwana asema hivi,
Tazama,
wakati huu nitawatupa wenyeji wa nchi hii kama kwa kombeo,
nitawataabisha,
wapate kuona taabu.
19Ole wangu,
kwa sababu ya jeraha yangu!
Pigo langu laumia;
lakini nalisema,
Kweli,
ni huzuni yangu mimi,
nami sina budi kuivumilia.
20Hema yangu umetekwa nyara,
kamba zangu zote zimekatika;
watoto wangu wameniacha na kwenda zao,
pia hawako.
Hapana mtu atakayenitandikia tena hema yangu,
na kuyatundika mapazia yangu.
21Kwa sababu wachungaji wamekuwa kama wanyama,
wala hawakuuliza kwa Bwana;
basi hawakufanikiwa,
na makundi yao yote yametawanyika.
22Sauti imesikiwa,
Tazama,
inakuja;
mshindo mkuu kutoka nchi ya kaskazini,
ili kuifanya miji ya Yuda kuwa ukiwa,
makao ya mbweha.
23Ee Bwana,
najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake;
kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu.
24Ee Bwana,
unirudi kwa haki;
si kwa hasira yako,
usije ukaniangamiza.
25Hasira yako uwamwagie mataifa wasiokujua,
na jamaa zao wasioliitia jina lako;
kwa maana wamemla Yakobo,
naam,
wamemla kabisa na kumwangamiza,
na kuyafanya makao yake kuwa ukiwa.

mat 21

1Hata walipokaribia Yerusalemu,
na kufika Bethfage,
katika mlima wa Mizeituni,
ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia,
2Enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili,
na mara mtaona punda amefungwa,
na mwana-punda pamoja naye;
wafungueni mniletee.
3Na kama mtu akiwaambia neno,
semeni,
Bwana anawahitaji;
na mara huyo atawapeleka.
4Haya yote yamekuwa,
ili litimie neno lililonenwa na nabii,
akisema,
5Mwambieni binti Sayuni Tazama,
mfalme wako anakuja kwako,
Mpole,
naye amepanda punda,
Na mwana-punda,
mtoto wa punda.
6Wale wanafunzi wakaenda zao,
wakafanya kama Yesu alivyowaamuru,
7wakamleta yule punda na mwana-punda,
wakaweka nguo zao juu yao,
naye akaketi juu yake.
8Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani;
na wengine wakakata matawi ya miti,
wakayatandaza njiani.
9Na makutano waliotangulia,
na wale waliofuata,
wakapaza sauti,
wakisema,
Hosana,
Mwana wa Daudi;
ndiye mbarikiwa,
yeye ajaye kwa jina la Bwana;
Hosana juu mbinguni.
10Hata alipoingia Yerusalemu,
mji wote ukataharuki,
watu wakisema,
Ni nani huyu?
11Makutano wakasema,
Huyu ni yule nabii,
Yesu,
wa Nazareti ya Galilaya.
12Yesu akaingia ndani ya hekalu,
akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni,
akazipindua meza za wabadili fedha,
na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa;
13akawaambia,
Imeandikwa,
Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala;
bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi.
14Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni,
akawaponya.
15Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya,
na watoto waliopaza sauti zao hekaluni,
wakisema,
Hosana,
Mwana wa Daudi!
Walikasirika,
16wakamwambia,
Wasikia hawa wasemavyo?
Yesu akawaambia,
Naam;
hamkupata kusoma,
Kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa?
17Akawaacha,
akatoka nje ya mji mpaka Bethania,
akalala huko.
18Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini,
aliona njaa.
19Akaona mtini mmoja kando ya njia,
akauendea,
asione kitu juu yake ila majani tu;
akauambia,
Yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele.
Mtini ukanyauka mara.
20Wanafunzi walipoona,
walistaajabu,
wakisema,
Jinsi gani mtini umenyauka mara?
21Yesu akajibu,
akawaambia,
Amin,
nawaambia Mkiwa na imani,
msipokuwa na shaka,
mtafanya si hilo la mtini tu,
lakini hata mkiuambia mlima huu,
Ng'oka,
ukatupwe baharini,
litatendeka.
22Na yo yote mtakayoyaomba katika sala mkiamini,
mtapokea.
23Hata alipokwisha kuingia hekaluni,
wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha,
wakasema,
Ni kwa amri gani unatenda mambo haya?
Naye ni nani aliyekupa amri hii?
24Yesu akajibu akawaambia,
Na mimi nitawauliza neno moja;
ambalo mkinijibu,
nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya.
25Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi?
Ulitoka mbinguni,
au kwa wanadamu?
Wakahojiana wao kwa wao,
wakisema,
Tukisema,
Ulitoka mbinguni,
atatuambia,
Mbona basi hamkumwamini?
26Na tukisema,
Ulitoka kwa wanadamu,
twaogopa mkutano;
maana watu wote wamwona Yohana kuwa ni nabii.
27Wakamjibu Yesu wakasema,
Hatujui.
Naye akawaambia,
Wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani ninatenda haya.
28Lakini mwaonaje?
Mtu mmoja alikuwa na wana wawili;
akamwendea yule wa kwanza,
akasema,
Mwanangu,
leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu.
29Akajibu akasema,
Naenda,
Bwana;
asiende.
30Akamwendea yule wa pili,
akasema vile vile.
Naye akajibu akasema,
Sitaki;
baadaye akatubu,
akaenda.
31Je!
Katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye?
Wakamwambia,
Ni yule wa pili.
Basi Yesu akawaambia,
Amin nawaambia,
watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu.
32Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki,
ninyi msimwamini;
lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini,
nanyi hata mlipoona,
hamkutubu baadaye,
ili kumwamini.
33Sikilizeni mfano mwingine.
Kulikuwa na mtu mwenye nyumba,
naye alipanda shamba la mizabibu,
akalizungusha ugo,
akachimba shimo la shinikizo ndani yake,
akajenga mnara,
akapangisha wakulima,
akasafiri.
34Wakati wa matunda ulipokuwa karibu,
akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima,
wapokee matunda yake.
35Wale wakulima wakawakamata watumwa wake,
huyu wakampiga,
na huyu wakamwua,
na huyu wakampiga kwa mawe.
36Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza wakawatenda vile vile.
37Mwishowe akamtuma mwanawe kwao,
akisema,
Watamstahi mwanangu.
38Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana,
wakasemezana wao kwa wao,
Huyu ni mrithi;
haya na tumwue,
tuutwae urithi wake.
39Wakamkamata,
wakamtupa nje ya shamba la mizabibu,
wakamwua.
40Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu,
atawatendaje wale wakulima?
41Wakamwambia,
Atawaangamiza vibaya wale wabaya;
na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine,
watakaomlipa matunda kwa wakati wake.
42Yesu akawaambia,
Hamkupata kusoma katika maandiko,
Jiwe walilolikataa waashi,
Hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni;
Neno hili limetoka kwa Bwana,
Nalo ni ajabu machoni petu?
43Kwa sababu hiyo nawaambia,
Ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu,
nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake.
44Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika-vunjika;
naye ye yote ambaye litamwangukia,
litamsaga tikitiki.
45Wakuu wa makuhani na Mafarisayo,
waliposikia mifano yake,
walitambua ya kuwa anawanenea wao.
46Nao walipotafuta kumkamata,
waliwaogopa makutano,
kwa maana wao walimwona kuwa nabii.