Berean Christadelphians

Masomo ya Kila Siku

-main-

jos 15

1Kura ya kabila ya wana wa Yuda kwa kuandama jamaa zao ilikuwa kufikilia hata mpaka wa Edomu,
hata bara ya Sini upande wa kusini,
huko mwisho upande wa kusini.
2Mpaka wao wa kusini ulikuwa kutoka mwisho wa Bahari ya Chumvi,
kutoka ile hori ielekeayo kusini;
3nao ukaendelea upande wa kusini wa kukwea kwenda Akrabimu,
kisha ukaendelea hata Sini,
kisha ukaenda upande wa kusini wa Kadesh-barnea,
kisha ukaendelea karibu na Hesroni,
kisha ukafikilia Adari,
na kuzunguka kwendea Karka;
4kisha ukaendelea hata Azmoni,
na kutokea hapo penye kijito cha Misri;
na matokeo ya huo mpaka yalikuwa baharini;
huu ndio mpaka wenu wa upande wa kusini.
5Na mpaka wa upande wa mashariki ulikuwa Bahari ya Chumvi,
hata mwisho wa mto wa Yordani.
Na mpaka wa upande wa kaskazini ulikuwa kutoka pale penye hori ya baharini mwisho wa mto wa Yordani;
6na huo mpaka ukaendelea hata Beth-hogla,
kisha ukaendelea upande wa kaskazini wa Beth-araba;
kisha mpaka ukaendelea hata jiwe la Bohani mwana wa Reubeni;
7kisha mpaka ukaendelea hata Debiri kutoka bonde la Akori,
vivyo ukaendelea upande wa kaskazini,
kwa kuelekea Gilgali,
iliyo mkabala wa kukwelea kwenda Adumimu,
ulio upande wa kusini wa mto;
kisha huo mpaka ukaendelea hata ukafikilia maji ya Enshemeshi,
na matokeo yake yalikuwa hapo Enrogeli;
11kisha mpaka ukatokea hata kufikilia upande wa Ekroni upande wa kaskazini;
tena mpaka ulipigwa hata Shikroni,
na kwendelea hata kilima cha Baala,
kisha ukatokea hapo Yabneeli;
na matokeo ya mpaka yalikuwa baharini.
12Na mpaka wa upande wa magharibi ulifikilia hata bahari kubwa,
na mpaka wake.
Huo ndio mpaka wa wana wa Yuda kwa kuzunguka kote kote sawasawa na jamaa zao.
14Huyo Kalebu aliwafukuza watoke hapo hao wana watatu wa Anaki,
nao ni Sheshai,
na Ahimani,
na Talmai,
wana wa Anaki.
15Kisha akakwea kutoka huko ili kuwaendea wenyeji wa Debiri;
jina la Debiri hapo kwanza lilikuwa Kiriath-seferi.
16Kalebu akasema,
Yeye atakayeupiga Kiriath-seferi na kuutwaa,
mimi nitampa Aksa binti yangu awe mkewe.
17Naye Othnieli mwana wa Kenazi,
nduguye Kalebu,
aliutwaa;
basi akampa Aksa binti yake awe mkewe.
18Kisha ikawa,
hapo huyo mwanamke alipokwenda kwa mumewe,
akamtaka aombe shamba kwa baba yake;
akashuka katika punda wake;
Kalebu akamwuliza,
Wataka nini?
19Huyo mwanamke akasema,
Nipe baraka;
kwa kuwa umeniweka katika nchi ya kusini,
unipe na chemchemi za maji pia.
Ndipo akampa chemchemi za maji ya juu,
na chemchemi za maji ya chini.
20Huu ndio urithi wa kabila ya wana wa Yuda sawasawa na jamaa zao.
21Miji ya mwisho ya kabila ya wana wa Yuda upande wa kuelekea mpaka wa Edomu katika nchi ya Negebu ilikuwa ni Kabseeli,
na Ederi,
na Yaguri;
22na Kina,
na Dimona,
na Adada;
23na Kedeshi,
na Hazori,
na Ithnani;
24na Zifu,
na Telemu,
na Bealothi;
26na Amamu,
na Shema,
na Molada;
27na Hasar-gada,
na Heshmoni,
na Bethpeleti;
28na Hasarshuali,
na Beer-sheba,
na Biziothia;
29na Baala,
na Iyimu,
na Esemu;
30na Eltoladi,
na Kesili,
na Horma;
31na Siklagi,
na Madmana,
na Sansana;
32na Lebaothi,
na Shilhimu,
na Aini,
na Rimoni;
miji hiyo yote ni miji ishirini na kenda,
pamoja na vijiji vyake.
33Katika nchi ya Shefela,
Eshtaoli,
na Sora,
na Ashna,
34na Zanoa,
na Enganimu,
na Tapua,
na Enamu;
35na Yarmuthi,
na Adulamu,
na Soko,
na Azeka;
36na Shaarimu,
na Adithaimu,
na Gedera,
na Gederothaimu miji kumi na minne,
pamoja na vijiji vyake.
37Senani,
na Hadasha,
na Migdal-gadi;
38na Dilani,
na Mispe,
na Yoktheeli;
39na Lakishi,
na Boskathi,
na Egloni;
40na Kaboni,
na Lamasi,
na Kithilishi;
41na Gederothi,
na Beth-dagoni,
na Naama,
na Makeda;
miji kumi na sita,
pamoja na vijiji vyake.
42Libna,
na Etheri,
na Ashani;
43na Yifta,
na Ashna,
na Nesibu;
44na Keila,
na Akizibu,
na Maresha;
miji kenda,
pamoja na vijiji vyake.
45Ekroni,
pamoja na miji yake na vijiji vyake;
46kutoka huko Ekroni mpaka baharini,
yote iliyokuwa upande wa Ashdodi,
pamoja na vijiji vyake.
47Ashdodi,
na miji yake na vijiji vyake;
na Gaza,
na miji yake na vijiji vyake;
mpaka kijito cha Misri,
na bahari kubwa,
na mpaka wake.
48Na katika nchi ya vilima,
Shamiri,
na Yatiri,
na Soko;
50na Anabu,
na Eshtemoa,
na Animu;
51na Gosheni,
na Holoni,
na Gilo;
miji kumi na mmoja,
pamoja na vijiji vyake.
52Arabu,
na Duma,
na Eshani;
53na Yanumu,
na Beth-tapua,
na Afeka;
55Maoni,
na Karmeli,
na Zifu,
na Yuta;
56na Yezreeli,
na Yokdeamu,
na Zanoa;
57na Kaini,
na Gibea,
na Timna;
miji kumi,
pamoja na vijiji vyake.
58Halhuli,
na Bethsuri,
na Gedori;
59na Maarathi,
na Bethanothi,
Eltekoni;
miji sita,
pamoja na vijiji vyake.
61Huko nyikani,
Betharaba,
na Midini,
na Sekaka;
62na Nibshani,
na huo Mji wa Chumvi,
na Engedi;
miji sita,
pamoja na vijiji vyake.
63Tena katika habari ya Wayebusi,
hao wenye kukaa Yerusalemu,
wana wa Yuda hawakuweza kuwatoa;
lakini hao Wayebusi walikaa pamoja na wana wa Yuda huko Yerusalemu hata hivi leo.

isa 20

1Katika mwaka ule jemadari
2wakati huo Bwana alinena kwa kinywa cha Isaya,
mwana wa Amozi,
akisema,
Haya,
uvue nguo ya magunia viunoni mwako,
na viatu vyako miguuni mwako.
3Naye akafanya hivyo akaenda uchi,
miguu yake haina viatu.
Bwana akasema,
Kama vile mtumishi wangu Isaya anavyokwenda uchi,
hana viatu,
awe ishara na ajabu kwa muda wa miaka mitatu juu ya Misri na juu ya Kushi;
4vivyo hivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi,
wafungwa wa Misri,
na watu wa Kushi waliohamishwa,
watoto kwa wazee,
hawana viatu,
matako yao wazi,
Misri iaibishwe.
5Nao watafadhaika,
na kuona haya kwa ajili ya Kushi,
matumaini yao,
na Misri,
utukufu wao.
6Na mwenyeji wa nchi ya pwani atasema katika siku hiyo,
Angalia,
haya ndiyo yaliyowapata watu wale tuliowatumaini,
ambao tuliwakimbilia watuokoe na mfalme wa Ashuru;
na sisi je!
Twawezaje kupona?

isa 21

1Ufunuo juu ya bara ya bahari.
Kama tufani za Negebu
2Nimeonyeshwa maono magumu;
atendaye hila anatenda hila,
mharibu anaharibu.
Panda juu,
Ee Elamu;
husuru,
Ee Umedi;
mimi ninakomesha maombolezo yake yote.
3Kwa sababu hiyo viuno vyangu vimejaa maumivu,
utungu umenishika,
kama utungu wa mwanamke azaaye;
ninaumwa sana,
nisiweze kusikia;
nimefadhaishwa wa hofu,
nisiweze kuona.
4Moyo wangu unapiga-piga,
utisho umenitaabisha,
gizagiza la jioni nilipendalo limegeuka likanitetemesha.
5Wanaandika meza,
wanaweka ulinzi,
wanakula,
wanakunywa.
Simameni,
enyi wakuu,
itieni ngao mafuta.
6Maana Bwana ameniambia hivi,
Enenda,
weka mlinzi;
aonayo na ayatangaze.
7Naye akiona kundi la wapanda farasi,
wakienda wawili wawili,
na kundi la punda,
na kundi la ngamia;
asikilize sana,
akijitahidi kusikiliza.
8Ndipo akalia kama simba,
Ee Bwana,
mimi nasimama daima juu ya mnara wakati wa mchana,
na kila usiku ninakaa katika zamu ya ulinzi wangu.
9Na,
tazama,
linakuja kundi la watu,
wapanda farasi,
wakienda wawili wawili.
Akajibu na kusema,
Babeli umeanguka,
umeanguka;
na sanamu zote za miungu yake zimevunjwa chini.
10Ewe niliyekufikicha,
na nafaka ya sakafu yangu;
Hayo niliyoyasikia kwa Bwana wa majeshi,
Mungu wa Israeli,
nimewapasha habari zake.
11Ufunuo juu ya Duma.
Mtu ananililia toka Seiri,
Ee mlinzi,
habari gani za usiku?
Ee mlinzi,
habari gani za usiku?
12Mlinzi akasema,
Mchana unakuja na usiku pia;
mkitaka kuuliza,
ulizeni;
njoni tena.
13Ufunuo juu ya Arabuni.
Ndani ya msitu wa Arabuni mtalala,
Enyi misafara ya Wadedani.
14Waleteeni wenye kiu maji,
Enyi wenyeji wa nchi ya Tema;
Nendeni kuwalaki wakimbiao na chakula chao.
15Kwa maana wanakimbia mbele ya panga,
Upanga uliofutwa,
na upinde uliopindwa,
Na mbele ya ukali wa vita.
16Kwa sababu Bwana ameniambia hivi,
Katika muda wa mwaka,
kama miaka ya mtu mwenye kuajiriwa,
utaangamia utukufu wote wa Kedari.
17Na mabaki ya hesabu ya wavuta pinde,
hao mashujaa wa Kedari watakuwa wachache;
maana Bwana,
Mungu wa Israeli,
amenena neno hili.

phl 1

1Paulo,
mfungwa wa Kristo Yesu,
na Timotheo aliye ndugu yetu,
kwa Filemoni mpendwa wetu,
mtenda kazi pamoja nasi,
2na kwa Afia,
ndugu yetu,
na kwa Arkipo askari mwenzetu,
na kwa kanisa lililo katika nyumba yako.
3Neema na iwe kwenu,
na amani,
zitokazo kwa Mungu,
Baba yetu,
na kwa Bwana Yesu Kristo.
4Namshukuru Mungu wangu sikuzote,
nikikukumbuka katika maombi yangu;
5nikisikia habari za upendo wako na imani uliyo nayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote;
6ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake,
katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu,
katika Kristo.
7Maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako,
kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe,
ndugu yangu.
8Kwa hiyo,
nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo;
9lakini,
kwa ajili ya upendo nakusihi,
kwa kuwa ni kama nilivyo,
Paulo mzee,
na sasa mfungwa wa Kristo Yesu pia.
10Nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu,
yaani,
Onesimo;
11ambaye zamani alikuwa hakufai,
bali sasa akufaa sana,
wewe na mimi pia;
12niliyemtuma kwako,
yeye mwenyewe,
maana ni moyo wangu hasa;
13ambaye mimi nalitaka akae kwangu,
apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili.
14Lakini sikutaka kutenda neno lo lote isipokuwa kwa shauri lako,
ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima,
bali kwa hiari.
15Maana,
labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda,
ili uwe naye tena milele;
16tokea sasa,
si kama mtumwa,
bali zaidi ya mtumwa,
ndugu mpendwa;
kwangu mimi sana,
na kwako wewe zaidi sana,
katika mwili na katika Bwana.
17Basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe,
mpokee huyu kama mimi mwenyewe.
18Na kama amekudhulumu,
au unamwia kitu,
ukiandike hicho juu yangu.
19Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe,
mimi nitalipa.
Sikuambii kwamba nakuwia hata nafsi yako.
20Naam,
ndugu yangu,
nipate faida kwako katika Bwana;
uniburudishe moyo wangu katika Kristo.
21Kwa kuwa nakuamini kutii kwako ndiyo maana nimekuandikia,
nikijua ya kuwa utafanya zaidi ya hayo nisemayo.
22Na pamoja na hayo uniwekee tayari mahali pa kukaa;
maana nataraji ya kwamba kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata.
23Epafra,
aliyefungwa pamoja nami katika Kristo Yesu,
akusalimu;
24na Marko,
na Aristarko,
na Dema,
na Luka,
watendao kazi pamoja nami.
25Neema ya Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu.