Biblia Mwongozo Wetu

back
Mafunzo Rahisi ya

Biblia kwa Wakristo

"Maandiko Matakatifu ambayo yaweza kukuhekemisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu" (2 Timothy 3:15).

UTANGULIZI

Kristadelfiani (ndugu na dada katika Kristo) walikuja kujulikana kwa jina hili karne moja iliyopita, lakini lengo lao ni kuishi kwa imani katika Yesu Kristo, kwa kuambatana na mafundisho ya wafuasi wake tokea karne ya kwanza, wakipata maelezo yao kutoka katika Biblia.

Wanaamini ya kuwa wale wanaomfuata Yesu na mitume wake sasa, wakimtazamia kwa nguvu na msamaha kutoka kwa Mungu waweza kuweka tumaini lao kwa kuja kwake tena duniani atakapouleta uzima wa milele kwa watu wake, na aimarishe kwa nguvu ufalme wa Mungu ulioahidiwa tangu zamani.

Maelezo yaliyomo katika kijitabu hiki ni ubishi makusudi ukimuuliza kila msomaji kulinganisha nia au mawazo yake na mafunzo wazi ya Maandiko, akichungua kwa makini vifungu vya Biblia vinavyoonyesha ushahidi. Ikiwa, kama matokeo, kuna ugeuzo wa mawazo na moyo unashawishika, hakutakuwa na shaka kuwa mafundisho ya Bwana, na kitabu alichokiamini ni lazima kifuatwe po pote kinapoongoza.

BIBLIA

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tunapaswa kuamini maandiko kabisa kama Yesu na Mitume wake walivyofanya:

Yesu: "Maandiko hayawezi kutanguka" (Yohana 10:35).

Paulo: "Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki" (2 Timotheo 3:16)

Petro: "Maana unabii haukuletwa po pote kwa mapenzi ya mwanadamu; bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu" (2 Petro 1:21)

Petro: "Mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni" (1 Petro 1:12).

Imani ya kweli lazima iwe na msingi juu ya Biblia.

MAUMBILE YA MWANADAMU

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tunapaswa kukubali kuwa tu wenye dhambi na viumbe vya kufa bila tumaini la uzima isipokuwa katika Kristo:

Musa: "U mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi" (Mwanzo 3:19).

Zaburi: "Msiwatumainie wakuu, wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, huurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea" (Zaburi 146:3, 4).

Isaya: "Wote wenye mwili ni majani, na wema wake wote ni kama ua la kondeni; majani yakauka, ua lanyauka" (Isaya 40:6, 7).

Yakobo: "Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha hutoweka" (Yakobo 4:14).

Petro: "Mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka" (1 Petro 1:24).

Biblia yaonyesha wazi kuwa sisi tu viumbe vya kufa: tukikiri hivi, hapo twaweza kutazamia wokovu tulioahidiwa.

YATAKAYOWAPATA WENYE HAKI

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo twapaswa kukubali kuwa kipawa chetu kitazamiwe nchini na wala sio mbinguni:

Zaburi: "Bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani" (Zaburi 37:11, Mathayo 5:5).

Yesu: "Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu; nao wanamiliki juu ya nchi" (Ufunuo 5:10).

Danieli: "Jiwe lilioipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa likaijaza dunia yote . . . Na katika siku za wafalme hao Mungu wa Mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele" (Danieli 2:35, 44; 7:27).

Zaburi: "Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu" (Zaburi 115:16).

Yohana: "Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni, ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu" (Yohana 3:13).

Biblia yatwambia kuwa kipawa au urithi umewekwa mbinguni kwa sasa pamoja na Kristo, utafunuliwa nchini ajapo:

Petro: "Urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu . . . mpate wokovu tayari kufunuliwa wakati wa mwisho . . . mkiitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo" (1 Petro 1:4, 5, 13).

Paulo: "Kwa maana sisi, wenyeji wetu uko mbinguni; kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo; atakayeubadili mwili wetu wa unyonge" (Wafilipi 3:20, 21).

Biblia yatwambia kuwa Mungu alimweka mwanadamu katika nchi (duniani) hapo mwanzo kabisa alipomwumba. Naye binadamu atapokea baraka zake mwenyezi Mungu akiwa papa hada duniani, sio kwingine.

HALI YA WALIOKUFA

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo twapaswa kutambua kuwa kaburi ni mahali pa kutokuwa na ufahamu wo wote, ambao ufufuo tu waweza kuumaliza:

Zaburi: "Maana mautini hapana kumbukumbu lako; katika kuzimu ni nani atakayekushukuru?" (Zaburi 6:5).

Hezekia: "Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu; mauti haiwezi kukuadhimisha; wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako" (Isaya 38:18).

Petro: "Daudi . . . alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo . . . Maana Daudi hakupanda mbinguni" (Matendo 2:29, 34).

Paulo: "Na Kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure; mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote" (1 Wakorintho 15: 17-19).

Kaburi, na "hell" (kuzimu) iliyo katika Agano la kale, ni neno moja na mahali pamoja. Hapa ndipo waendako wanaokufa wote.

KURUDI TENA KWA KRISTO DUNIANI

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo twapaswa kujiunga pamoja na wanafunzi wa kwanza katika kutazamia kuja kwake mara ya pili:

Yesu: "Atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye" (Mathayo 25:31).

Malaika: "Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi iyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni" (Matendo 1:11).

Petro: "Apate (Mungu) kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani" (Matendo 3:20).

Paulo: "Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu" (1 Wathesalonike 4:16).

Ni kwa kuja mara ya pili kwa Kristo ndiko kutakakoimaliza kazi aliyoifanya alipokuja hapa mara ya kwanza.

YESU MFALME

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tutakuwa na hakika kuwa Bwana wetu Yesu Kristo, atakaporudi, atakuwa Mfalme nchini mwote:

Gabrieli: "Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi; baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho" (Luka 1:32-33).

Yesu: "Usiape kabisa . . . kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa Mfalme mkuu" (Mathayo 5:35).

Yeremiah: "Tazama siku zinakuja asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki; naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa, Yuda na Israeli atakaa salama; na jina lake atakaloitwa ni hili, Bwana ni haki yetu" (Yeremia 23:5, 6).

Zekaria: "Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni. . . Naye Bwana atakuwa Mfalme juu ya nchi yote; siku hiyo Bwana atakuwa mmoja, na jina lake moja" (Zekaria 14:4, 9).

Paulo: "Kwa maana (Mungu) ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua; naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua kwa wafu" (Matendo 17:31).

Ni kwa utawala wa haki wa Yesu juu ya nchi utakaomwezesha Mungu kuujaza ulimwengu kwa utukufu wake.

UFALME WA MUNGU

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo twaweza kufurahia ufahamu kuwa Mungu ataimarisha Ufalme wake katika nguvu zake juu ya nchi:

Danieli: "Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake; bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele" (Danieli 2:44).

Yesu: "Ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele . . . Tunakushukuru wewe, Bwana Mungu Mwenyezi uliyeko na uliyekuwako, kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio mkuu, na kumiliki" (Ufunuo 11:15, 17).

Kwa kweli Mungu ndiye mtawala juu ya Ulimwengu wote:

Zaburi: "Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme wake unavitawala vitu vyote" (Zaburi 103:19).

Danieli: "Aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu naye humpa yeye amtakaye, awaye yote . . . mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi" (Danieli 4:25, 34).

Hapo zamani aliimarisha Ufalme wake katika Israeli, na akauondoa kwa ajili ya uovu wa watu wake:

Musa: "Ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu . . . mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani, na taifa takatifu" (Kutoka 19:5, 6).

Daudi: "Uhimidiwe, Ee Bwana, Mungu wa Israeli baba yetu, milele na milele. Ee Bwana, ukuu ni wako na uweza, na utukufu, na kushinda, na enzi; maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako; Ufalme ni wako, Ee Bwana, nawe umetukuzwa u mkuu juu ya vitu vyote . . . Ndipo sulemani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana awe mfalme badala ya Daudi babaye, akafanikiwa" (1 Mambo ya Nyakati 29:10, 11, 23).

Ezekieli: "Na wewe, Ewe mtu mwovu, ambaye siku yako imekuja, katika wakati wa uovu wa mwisho; Bwana Mungu asema hivi; kiondoe kilemba, ivue taji . . . Nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua; hiki nacho hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake; nami nitampa" (Ezekieli 21:25-27).

Yesu atakopoimarisha ufalme tena, Israeli walioasi lazima watubu, na wasiotubu watakataliwa.

Zekaria: "Nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee" (Zekaria 12:10; Tazama Ufunuo 1:7).

Yesu: "Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje" (Luka 13:28).

Yesu ataimarisha ufalme wake kwa kushinda na kuangusha mataifa yote na hata hivyo taifa lililomsulubisha litahitajika kuwa chini yake.

CHANZO CHA DHAMBI

Ikiwa twajidai kuwa wakristo tutakubali kuwa dhambi hutokana na moyo wa mtu na hupatikana kwa mtu "Ibilisi" aliye na uadui na Mungu:

Yeremia: "Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha" (Yeremia 17:9).

Yakobo: "Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa" (Yakobo 1:14).

Waebrania: "Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi" (Waebrania 2:14;)

Lakini sasa, mara moja tu, katika utimilifu wa nyakati, amefunuliwa, azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake" (Waebrania 9:26).

Yesu: "Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, usherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi" (Marko 7:21-23).

Paulo: "Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, uasherati, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo; katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu" (Wagalatia 5:19-21).

Biblia yaeleza mwanzo wa dhambi za mwanadamu kuanzia kwa kuanguka kwake katika Edeni, ni kwa kazi ya ukombozi wa Yesu juu ya Msalaba tu ndio uwezao kuharibu "Ibilisi" huyu.

MUNGU, YESU KRISTO NA ROHO MTAKATIFU

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tutakubali pamoja na Yesu Bwana wetu ukuu wa Mungu Baba; tutaweza kuona Yesu kama mwana wake mtii, na tutaona Roho Mtakatifu kama nguvu zake mwenyewe:

Paulo: "Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, Mwanadamu Kristo Yesu" (1 Timotheo 2:5).

Paulo: "Kichwa cha Kristo ni Mungu" (1 Wakorintho 11:3).

Paulo: "Basi, vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo Mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote" (1 Wakorintho 15:28).

Paulo: "Mwili mmoja, na Roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote" (Waefeso 4:4-6).

Yesu: "Baba ni mkuu kuliko mimi" (Yohana 14:28).

"Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amwona Baba analitenda" (Yohana 5:19).

"Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu; kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake" (Yohana 15:10).

"Walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke" (Luka 22:42).

Malaika Gabrieli:

"Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitakochozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu." (Luka 1:35).

Petro: "Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu" (2 Petro 1:21).

"Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu" (Matendo 10:38).

Biblia yaelekeza kila kitu kwa Mungu, yaani, Baba; na nia yote ya Mungu; katika Yesu, yaani, Mwana wa Mungu; na yafunua kazi ya Mungu katika manabii, mitume na watakatifu kwa nguvu zake nwenyewe, yaani, Roho Mtakatifu.

IMANI KATIKA YESU KRISTO

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tutajua kuwa imani katika Yesu ni lazima. Mkristo anapaswa kukubali injili ya kweli kabla ya kuwa wa Kristo:

Yesu: "Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele" (Yohana 3:16).

"Kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu" (Yohana 8:24).

Paulo: "Kwa sababu (injili ya Kristo) ni uweza wa Mungu uuletao wokovu, kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia" (Warumi 1:16).

"Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka" (Warumi 10:9).

Waebrania: "Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao" (Waebrania 11:6).

Na, kama onyo kuepuka mafundisho ya uongo:

Paulo: "Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yo yote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe" (Wagalatia 1:8).

Au kwa kufuata umati:

Yesu: "Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba; maana mlango ni mpana, na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba, na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache" (Mathayo 7:13).

Biblia haituruhusu kuchukulia wokovu kama jambo hivi hivi. Njia ya pekee kwa wenye dhambi ni kufuata katika utii ambao Yesu ameongoza, kwa imani katika yeye na katika Neno la Mungu aliloliheshimu.

KUUCHUKUA MSALABA

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tutapenda kuudharau unyonge na kiburi cha maumbile yetu ya kimwili, na kuyaweka chini kama alivyofanya Yesu katika kifo chake juu ya Msalaba:

Yesu: "Mtu ye yote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate" (Mathayo 16:24).

Paulo: "Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu; ambaye . . . alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkarimia Jina lile lipitalo kila jina" (Wafilipi 2:5-11).

"Utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike" (Warumi 6:6).

"Nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini ni hai; wala sisimami tena, bali Kristo yu hai ndani yangu; na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu" (Wagalatia 2:20).

Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake" (Wagalatia 5:24).

Lakini mimi, hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubiwa kwangu, na mimi kwa ulimwengu" (Wagalatia 6:14).

Yesu: "Hao ndio . . . wamefua mavazi yao, na kuyafanya meupe katika damu ya Mwanakondoo" (Ufunuo 7:14).

Kwa mauti yake juu ya Msalaba, Yesu aliharibu nguvu za dhambi, na sasa yu mkamilifu na aishi milele. Wale wanaosulubisha maisha yao ya zamani na Kristo na wanaotaka Kumfuata, watapokea msaada wake kwa njia hiyo.

UBATIZO WA KWELI

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tutajua kuwa twapaswa kutii amri ya Yesu, tufuate imani yetu kwa ubatizo:

Yesu: "Kubali hivi sasa; kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote . . . Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini . . . na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, ninaye pendezwa naye" (Mathayo 3:15-17).

"Aaminiye na kubatizwa ataokoka asiyeamini, atahukumiwa" (Marko 16:16).

"Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuuingia ufalme wa Mungu" (Yohana 3:5).

Petro: "Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu" (Matendo 2:38).

"Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa …Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali" (Matendo 2:41, 42).

Paulo: ". . . sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake" (Warumi 6: 3, 4).

Katika Biblia, ubatizo (kuzikwa majini), hufanywa na wale ambao wamekiri tamaa yao ya kusulubisha na kuzika maisha yao ya awali, na waanze upya tena katika maisha mfano wa ufufuo wa Kristo.

MAISHA YA UKRISTO

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tutapenda Kufuata mfano wa maisha ya Yesu, kulinda amri zake, kukumbuka mauti yake, na kujitenga na ulimwengu:

Yesu: "Mkinipenda, mtazishika amri zangu" (Yohana 14:15).

"Amri mpya nawapa, Mpendane" (Yohana 13:34).

"Rudisha upanga wako mahali pake; maana wote waushikao upanga, wataangamia kwa upanga" (Mathayo 26:52).

Yohana: "Msipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia . . . Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia" (1 Yohana 2:15, 16).

Paulo na Yesu:

"Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa aliutwa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu; fanyeni hivi kila mnywapo, kwa ukumbusho wangu" (1 Wakorintho 11:23-26).

Kwa hivyo Biblia yawapa nguvu Wakristo wa kweli kumkumbuka Bwana katika kuumega mkate kila mara, na wapate kumkumbuka bila kukoma katika maisha yao, wakingoja kwa hamu kuja kwake mara ya pili.

UFUFUO NA HUKUMU

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo tutafahamu kuwa siku moja tutasimama mbele ya Yesu Kristo kama Hakimu wetu, ili tupokee baraka au laana:

Yesu: "Kila neno lisilo maana, watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa" (Mathayo 12:36, 37).

Paulo: "Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya" (2 Wakorintho 5:10).

Danieli: "Tena, wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele" (Danieli 12:2).

Yesu: "Hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa, na kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa na wa kuwaharibu hao waiharibuo nchi" (Ufunuo 11:18).

Paulo: "Kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia" (Matendo 24:15).

Alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki, na kuwa na kiasi, na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu" (Matendo 24:25).

Petro: "Nao (waendao kwa tamaa za wanadamu) watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukuma walio hai na waliokufa" (1 Petro 4:5).

Wale ambao wamefahamu Ukweli wa Mungu, kama wamekubali na kuamini au kutoamini, kukataa au kudharau, watalazimika kusimama mbele ya kiti cha Bwana cha hukumu, kwa baraka au kwa laana.

Yesu: "Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake; na mataifa yote watakusanyika mbele zake; naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi; atawaweka kondoo mkono wake wa kuume, na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha Mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu . . . Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake" (Mathayo 25:31-46).

"Ni afadhali kuingia katika kuzimu u kigutu, kuliko kuwa na mikono miwili, na kwenda zako jehanum, kwenye moto usiozimika" (Marko 9:43-48).

Jehanum (hell) ya Biblia ni kuharibiwa kwa kila kitu kisichopendeza machoni pa Mungu wakati wa hukumu. Pia huitwa "moto wa milele" na "ziwa la moto."

FURAHA TELE MWISHONI

Ikiwa twajidai kuwa Wakristo twaweza kutazamia wakati ambapo dunia itatakaswa katika kazi ya Kristo, na kujawa na utukufu wa Mungu:

Kwa Musa: "Lakini hakika yangu, kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa utukufu wangu" (Hesabu 14:21).

"Ee Mungu, mpe mfalme hukumu zako, na mwana wa mfalme haki yako. Atawaamua watu wako kwa haki, na watu wako walioonewa kwa hukumu" (Zaburi 72:1, 2)

"Na ahihimidiwe Bwana, Mungu wa Israeli, atendaye miujiza Yeye peke yake; Jina lake tukufu na lihihimidiwe milele; dunia na ijae utukufu wake" (Zaburi 72:18, 19).

Isaya: "Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu; maana dunia itajawa na kumjua Bwana, kama vile maji yanavyoifunika bahari" (Isaya 11:9).

Habakuki: "Kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana, kama maji yaifunikavyo bahari" (Habakuki 2:14).

Paulo: "Hapo ndipo mwisho, atakapompa Mungu Baba ufalme wake; atakapobatilisha utawala wote, na mamlake yote, na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti" (1 Wakorintho 15:24-26).

Yesu: "Mauti na kuzimu (kaburi) zikatupwa katika lile ziwa la moto" (Ufunuo 20:14)

Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena; wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena; kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita" (Ufunuo 21:3, 4).

Hivi Biblia yaonyesha jinsi ukamilifu uliokusudiwa katika kazi ya uumbaji utaonekana, kwa wote walio watakatifu wa kweli wa Mungu.

Wale wanaotaka kuchunguza zaidi juu ya mambo haya waweza kupata msaada tayari kutokana na vitabu na vijitabu vipatikanavyo kutoka kwa:


back